Zarządzenia - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nr 11/2005

Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.03.2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma zostać odwołany Sołtys w sołectwa Jaszczółtowo. Na podstawie § 20 Statutu Sołectwa Jaszczółtowo przyjętego Uchwałą Nr XIII/107/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2004r. Nr 75,...

Nr 10/2005

Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28.02.2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa w sołectwie Liszkowo. Na podstawie § 20 i $ 26 Statutu Sołectwa Liszkowo przyjętego Uchwałą Nr XI1I/107/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004 r. Zarządzam, co następuje: § l. Zwołać...

Nr 6/2005

Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.01.2005 r. w sprawie powołania Pani Aleksandry Szczesiak na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 lutego 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 11, póz. 95, z 2000 r. Nr 12 póz. 136, Nr 39 póz. 462, z 2001 r. Nr 22 póz....

Nr 5/2005

Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.01,2005r. w sprawie : ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Gminy Rojewo. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, póz. 1396 z późniejszymi zmianami) Zarządzam,...

Nr 2/2005

Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.01.2005 r. sprawie powołania Komisji celem dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie na wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2005 r przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego . Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Nr 1/2005

Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05.01.2005r. W sprawie powołania w Urzędzie Gminy Rojewo komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania Zamówienia publiczne na postawie Księgi Zamówień Publicznych PAOW zatwierdzonej przez Bank Światowy w dniu 17 kwietnia 200 Ir. „Wyposażenie świetlicy Zespołu...

Zatrzymaj banner przewijany