Zarządzenia - archiwum

Nr 2/2005

Zarządzenie Nr 2/05
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 10.01.2005 r.
sprawie powołania Komisji celem dokonania wyboru ofert w otwartym
konkursie na wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania kultury
fizycznej i sportu w 2005 r przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego .
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 póz. 873, z 2004 r.
Nr 64 póz. 5 93, Nr 116 póz. 1203 i Nr 210 póz. 2135).
Zarządzam, co następuje:
§ l
Powołać komisję celem rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na
wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i
sportu w 2005 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego w składzie:
1. Aleksandra Szczesiak - Przewodniczący
2. Grzegorz Olszewski - Członek
3. Maciej Przeździęk - Członek
§2
Zwołuje się pracę Komisji na dzień 16.02.2005 r. na godz. 10.00. Komisja
pracuje zgodnie z pkt. VI Ogłoszeniem Wójta Gminy Rojewo z dnia
13.01.2005 r. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w
zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2005 r. .
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 450
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany