Zarządzenia - archiwum

Nr 10/2005

Zarządzenie Nr 10/05
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 28.02.2005 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór
Sołtysa w sołectwie Liszkowo.
Na podstawie § 20 i $ 26 Statutu Sołectwa Liszkowo przyjętego Uchwałą
Nr XI1I/107/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004 r.
Zarządzam, co następuje:
§ l. Zwołać zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru Sołtysa w sołectwie
Liszkowo na dzień 09.03.2005 r. na godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w
Liszkowie.
§ 2. Na przewodniczącego zebrania, o którym mowa w § l wyznaczam Pana
Józefa Jędrzejczaka.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 459
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany