Zarządzenia - archiwum

Nr 1/2005

Zarządzenie Nr 1/2005
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 05.01.2005r.
W sprawie powołania w Urzędzie Gminy Rojewo komisji przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania Zamówienia publiczne na
postawie Księgi Zamówień Publicznych PAOW zatwierdzonej przez Bank
Światowy w dniu 17 kwietnia 200 Ir. „Wyposażenie świetlicy Zespołu Szkół w
Rojewie oraz Szkoły Podstawowej w Rojewicach" i „Wyposażenie klas
zerowych w Szkołach Podstawowych Gminv Rojewo".
Na podstawie
Umowy Kredytu nr 701?- O POL z dnia -25 lipca 2000r. , w Urzędzie Gminy
Rojewo- zwanym dalej ..Urzędem" . powołuje się komisję przetargową do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zapytania o ocenę, zwaną dalej ..komisją".
§1
W skład komisji wchodzą:
1. Przewodniczący - Leszek Wołakiewicz
2. Członek - Jadwiga Florczak
3. Członek - Grzegorz O i szewski
§2
Członkowie komisu przetargowej mają obowiązek rzetelnego i obiektywnego
wykonana powierzzonych im czynność:;. W realizacji tychże czynności
członkowie komisji kierują sie wyłącznie przepisami prawa , posiadaną wiedzą i
doświadczeniem.
§3
Obsługę pracy komisji zapewni przewodniczący .

§4
Tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia
nr 1/2005
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 05.01.2005r.
Regulamin komisji przetargowej przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Wyposażenie świetlicy
Zespołu Szkół w Rojewie oraz Szkoły Podstawowej w Rojewicach",
„Wyposażenie klas zerowych w Szkołach Podstawowych Gminy Rojewo".
§ l. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
komisja przetargowa w szczególności przygotowuje i przekazuje do
zatwierdzenia przez Wójta Gminy:
1) propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia,
2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) zaproszenia do składania ofert.
§ 2. Komisja, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w szczególności:
1) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) dokonuje czynności otwarcia ofert,
3) dokonuje oceny spełniania warunków stawianym wykonawcom,
4) wnioskuje do Wójta Gminy o wykluczenie wykonawców w przypadkach
określonych ustawą,
5) wnioskuje do Wójta Gminy o odrzucenie oferty w przypadkach
przewidzianych ustawą,
6) dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu,
7) przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o
unieważnienie postępowania.
8) przyjmuje i analizuje wnoszone protest} oraz przygotowuje projekt
odpowiedzi na protest.
§ 3.1. Pracami kieruje Przewodniczący.
2. Do Przewodniczącego należą w szczególności:
1) wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
2) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
4) informowanie Wójta Gminy o problemach związanych z pracami komisji w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 4.1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.


3. Przewodniczący upoważnia osobę, która wykonuje jego zadania podczas jego
nieobecności, spośród członków komisji. Upoważnienie dokonywane jest w
formie pisemnej.
4. Przed rozpoczęciem posiedzenia komisji członkowie komisji oraz inne osoby
obecne na jej posiedzeniu podpisują listę obecności.
5. Czynności bieżące, na polecenie Przewodniczącego, wykonane są w trybie
roboczym przez członków komisji.
§ 5.1. Decyzje komisji zapadają po przeprowadzeniu głosowania.
2. decyzje o których mowa w ust. l, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za" i „przeciw",
rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
§ 6.1. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności: opis przebiegu posiedzenia, podjęte
decyzje oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę obecności
członków komisji oraz listę osób obecnych na posiedzeniu, z podaniem
charakteru tej obecności.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
§ 7. Dokumentację prowadzi Sekretarz.
§ 8. Przewodniczący przedstawia Wójtowi Gminy okresowe sprawozdania z
działalności komisji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 528
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany