Podatki i opłaty

Uchwała Nr XXIX/205/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XXIX/205/2005
Rady Gminy Rojewo
z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok


Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.1966; Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,42 zł
b) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej - 13,00 zł

c) budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 6,00 zł

d) budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 3,71 zł

e) budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,37 zł

f) budynków letniskowych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,00 zł

2) od budowli lub ich części 2% ich wartości

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – od 1 ha powierzchni - 2,10 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni - 0,11 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące we władaniu gminy Rojewo bądź stanowiące własność mienia komunalnego gminy Rojewo, które nie zostały oddane w najem, dzierżawę, zarząd, użytkowanie, bądź z których korzystają osoby bezumownie.

2) Budynki pozostałe lub ich części i grunty pozostałe, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajęte na potrzeby emerytów, rencistów, którzy zamieszkują w nieruchomości samotnie.


§3.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rady Gminy zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ustalonych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opublikowanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956). Proponowane stawki kształtują się poniżej maksymalnych.

Zestawienie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok w porównaniu z rokiem 2005

M.Fin. R.G M.Fin. R.G.
2005 2006

1. Od budynków lub ich części:
a) budynków mieszkalnych
– od 1m2 pow. użytkowej 0,54zł 0,40 0,56 0,42

b) budynków związanych z prowadzeniem
działaln. gospodarczej oraz od budynków mie-
szkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie dział.gospod. – od 1 m2 pow.
użytkowej 17,98zł 12,00 18,43 13,00

c) budynków zajętych na prowadzenie dział.gospod.
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – od 1 m2 pow. użytkowej 8,37zł 5,80 8,58 6,00

d) budynków zajętych na prowadzenie dział.gospod.
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- od 1 m2 pow. użytkowej 3,61zł 3,61 3,71 3,71

e) budynków pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 pow. użytkowej 6,01zł 3,37 6,17 3,37

f) budynków letniskowych – od 1 m2 pow.
użytkowej 6,01zł 5,90 6,17 6,00

2. od budowli lub ich części 2% wartości 2% 2% 2%

3. od gruntów:

a) związanych z dział. gospodarczą, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – od 1 m2 powierzchni 0,66zł 0,55 0,68 0,60


b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha
powierzchni 3,52zł 2,00 3,61 2,10

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 pow. 0,32zł 0,10 0,33 0,11


Określając stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok proponuje się przyjęcie stawek jak wyżej. Stawki te nie przekraczają górnych stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2006 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 710
18 września 2006 14:35 Administrator - Dodano załącznik
18 września 2006 14:34 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
18 września 2006 14:33 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany