Podatki i opłaty

Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok


Uchwała Nr XXIX/206/2005
Rady Gminy Rojewo
z dnia 5 grudnia 2005 r.


w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok


Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w stosunku rocznym w kwocie 25,00 zł od jednego psa.

§ 2. 1. Określa się termin płatności podatku do dnia 15 marca 2006 r., bez wezwania u miejscowego sołtysa lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział / Rojewo, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego ustala się podatek proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Płatność podatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, jednego psa służącego do pilnowania gospodarstwa domowego (nie będącego gospodarstwem rolnym).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rady Gmin są uprawnione do ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, z tym że podatek od jednego psa nie może przekraczać stawki ogłaszanej przez Ministra Finansów zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy jak wyżej.
Górna granica stawki kwotowej podatku od jednego psa na 2006 rok (Obwieszczenie MF z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych opublikowane w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 956) wynosi 53,21 zł.

Proponowana stawka podatku od posiadania psów, od jednego psa na 2006 rok kształtuje się poniżej stawki MF i wynosi 25,00 zł (w 2005 r. – 20,00 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2006 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 748
18 września 2006 14:39 Administrator - Dodano załącznik
18 września 2006 14:38 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany