Podatki i opłaty

Uchwała Nr XXIV/180/2005 R A D Y G M I N Y R O J E W O z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.


Uchwała Nr XXIV/180/2005
R A D Y G M I N Y R O J E W O
z dnia 30 maja 2005 r.


w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:


§ 1 Ustalić cenę za dostarczenie 1 m3 wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Rojewo w wysokości 1,45 zł /netto/.


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.


§ 3 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.
2. Traci moc Uchwała NR VII/54/2003 r. z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.Rojewo 16.05.2005r

Zestawienie kosztów eksploatacji komunalnej sieci wodociągowej/zł/:Wynikowe Planowane
2004r 2005r

1. Amortyzacja 68.564,90 72.717,71
- stacja hydroforowa 11.953,18 `14.446,71
- sieć wodociągowa 56.611,72 58.271,00

2. Wynagrodzenia 39.803,25 40.997,35
- zatrudnionych w UG Rojewo 36.441,21
- umów-zlecenia 3.362,00

3. Zakup wody 24.852,33 24.852,33

4. Energia elektryczna 48,477,37 50.174,08

5. Opłata za korzystanie ze środowiska 10.017,74 10.017,74

6. Usługi zewnętrzne 10.525,93 10.525,93

7. Zakup materiałów 14.905,11 14.905,11

8. Pozostałe usługi 6.436,21 6.436,21

Razem: 223582,84 230.626,46


Przyjęto na 2005r wzrost kosztów, w stosunku do roku ubiegłego
-dla wynagrodzeń 3 %
-dla energii elektrycznej 3,5 %.
Pozostałe pozycje kosztów przyjęto na poziomie kosztów roku 2004.

Sprzedaż wody w 2004r 129562 m3

to cena 1 m3 wody dostarczanej z komunalnej sieci wodociągowej,

wynikająca z ponoszonych kosztów:

1,78 zł /brutto/

U Z A S A D N I E N I E
Aktualnie, od 1 lipca 2003r, na terenie Gminy Rojewo obowiązuje cena wody w wysokości

1,40 zł za 1 m3 przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Rojewie 27 czerwca 2003 r.

Zważywszy na konieczność dostosowania ceny do kosztów zaopatrzenia wodę

proponuje się ustalić ją na poziomie 1,66 zł/1m3 .

W/w cena pokrywać będzie w 100% koszty amortyzacji z 2005r.


W związku z tym, że w Gminie Rojewo nie istnieje przedsiębiorstwo,

ani inna jednostka organizacyjna zajmująca się działalnością w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, podstawą do ustalenia ceny

za zaopatrzenie w wodę może być przepis art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce

komunalnej.Załącznik : Zestawienie kosztów eksploatacji

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2006 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 794
28 sierpnia 2006 09:54 Administrator - Dodano załącznik
28 sierpnia 2006 09:53 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany