Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Uchwała Nr II/5/2006
Rady Gminy Rojewo
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok


Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 i Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,43 zł

b) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej - 13,20 zł

c) budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 6,10 zł

d) budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 3,75 zł

e) budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,37 zł

f) budynków letniskowych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,10 zł

2) od budowli lub ich części 2% ich wartości

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1 m2 powierzchni - 0,61 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – od 1 ha powierzchni - 2,15 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni - 0,11 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Grunty, budynki lub ich części i budowle stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące we władaniu gminy Rojewo bądź stanowiące własność mienia komunalnego gminy Rojewo, które nie zostały oddane w najem, dzierżawę, zarząd, użytkowanie, bądź z których korzystają osoby bezumownie.

2) Budynki pozostałe lub ich części i grunty pozostałe, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajęte na potrzeby emerytów, rencistów, którzy zamieszkują w nieruchomości samotnie.

§ 3.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rady Gminy zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ustalonych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opublikowanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75, poz. 758). Proponowane stawki kształtują się poniżej maksymalnych.

Stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok w porównaniu z rokiem 2006 przedstawiają się jak niżej:

M.Fin. R.G M.Fin. R.G.
2006 2007

1. Od budynków lub ich części:
a) budynków mieszkalnych
– od 1m2 pow. użytkowej 0,56 zł 0,42 0,57 0,43

b) budynków związanych z prowadzeniem
działaln. gospodarczej oraz od budynków mie-
szkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie dział.gospod. – od 1 m2 pow.
użytkowej 18,43 zł 13,00 18,60 13,20

c) budynków zajętych na prowadzenie dział.gospod.
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – od 1 m2 pow. użytkowej 8,58 zł 6,00 8,66 6,10

d) budynków zajętych na prowadzenie dział.gospod.
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- od 1 m2 pow. użytkowej 3,71 zł 3,71 3,75 3,75

e) budynków pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 pow. użytkowej 6,17 zł 3,37 6,23 3,37

f) budynków letniskowych – od 1 m2 pow.
użytkowej 6,17 zł 6,00 6,23 6,10

2. Od budowli lub ich części 2% wartości 2% 2% 2%


3. Od gruntów:

a) związanych z dział. gospodarczą, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – od 1 m2 powierzchni 0,68 zł 0,60 0,69 0,61


b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha
powierzchni 3,61 zł 2,10 3,65 2,15

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 pow. 0,33 zł 0,11 0,34 0,11


Określając stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok proponuje się przyjęcie stawek jak wyżej. Stawki te nie przekraczają górnych stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r.


___________________
wytworzył: Agnieszka Nieckarz
wprowadził: Krzysztof Górny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2007 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 846
27 lutego 2007 08:40 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany