Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok

Uchwała Nr II/6/2006
Rady Gminy Rojewo
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok

Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 i Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 572,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 812,00 zł
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.158,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton :
a) o liczbie osi – dwie 924,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 792,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 744,00 zł

2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.158,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 812,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 792,00 zł


3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 22 tony :
a) o liczbie osi – dwie 1.102,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.046,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 990,00 zł

4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż 26 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.700,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.510,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 924,00 zł

5) równej lub wyższej niż 26 ton :
a) o liczbie osi – dwie 2.200,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.664,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.080,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.270,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.144,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.040,00 zł

2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.510,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 924,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 832,00 zł

3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 22 tony :
a) o liczbie osi – dwie 1.276,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.158,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.040,00 zł

4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż 26 ton :
a) o liczbie osi - dwie 2.300,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.748,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.158,00 zł

5) równej lub wyższej niż 26 ton :
a) o liczbie osi – dwie 2.520,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.872,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.500,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.158,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.382,00 zł
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.540,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :


1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.158,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.300,00 zł

2) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.748,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.406,00 zł

3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.914,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.800,00 zł

4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.080,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej 1.856,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.748,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.820,00 zł

2) równej lub wyższej niż 25, a mniejszej niż 31 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.890,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.862,00 zł

3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub równej 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 1.950,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.900,00 zł

4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 1.968,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.346,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
1) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.286,00 zł 1.312,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – jedna 122,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 300,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 734,00 zł

2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton :
a) o liczbie osi – jedna 460,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 292,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 790,00 zł

3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o licznie osi – jedna 1.392,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 1.158,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 924,00 zł

4) wyższej niż 36 ton :
a) o liczbie osi – jedna 1.400,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 1.208,00 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.270,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – jedna 156,00 zł
b) o licznie osi – dwie 364,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 990,00 zł

2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton :
a) o liczbie osi – jedna 622,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 406,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 990,00 zł

3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o liczbie osi – jedna 1.540,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 1.420,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 1.158,00 zł

4) wyższej niż 36 ton :
a) o liczbie osi – jedna 1.900,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 1.822,00 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.510,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

1) mniejszej niż 15 miejsc 406,00 zł
2) równej lub wyższej niż 15 miejsc,
a mniej niż 30 miejsc 698,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.574,00 zł


§ 2. Podatnicy podatku od środków transportowych dokonują wpłaty podatku na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział Rojewo, bez wezwania w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września.

§ 3. Zwolnić z podatku od środków transportowych pojazdy służące do działań ratowniczo-gaśniczych.

§4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.Uzasadnienie

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rady Gmin zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia w drodze uchwały, stawek podatku od środków transportowych na terenie gmin, z tym że roczne stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) i nie mogą być niższe od stawek minimalnych zgodnie z załącznikami 1 – 3 do ustawy zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M. P. Nr 72, poz. 721).
Proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2007 rok nie przekraczają stawek maksymalnych i nie są niższe od stawek minimalnych.
Dokonano podwyższenia stawek podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2006, przyjmując wskaźnik wzrostu średnio 2 %.


___________________
wytworzył: Agnieszka Nieckarz
wprowadził: Krzysztof Górny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2007 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 891
27 lutego 2007 08:42 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany