Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok na obszarze gminy.

Uchwała Nr II/4/2006
Rady Gminy Rojewo
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok na obszarze gminy


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zm.: Dz. U. Nr 191, poz. 1412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 i Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu 1 kwintala żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 rok, z kwoty 35,52 zł do kwoty 28,50 zł.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.U Z A S A D N I E N I E

Podstawą obliczania podatku rolnego na 2007 rok jest średnia cena żyta wg cen żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2007 roku. Cena ta wynosi 35,52 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r., Monitor Polski Nr 74, poz. 745 z dnia 25 października 2006 r.).

Podatek rolny ustalony jest na cały rok podatkowy.
1. Podstawą naliczenia jest równowartość pieniężna 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów , budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

2. Podstawą naliczenia jest równowartość pieniężna 5q żyta od 1 ha fizycznego gruntów, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym, tj. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Przyjęto cenę żyta do naliczenia podatku w 2007 r. w kwocie 28,50 zł od 1 ha przeliczeniowego i od 1 ha fizycznego.

Średnia cena skupu żyta według (GUS i Uchwały RG) wynosi:

GUS
2006 r. - 27,88 zł
2007 r. - 35,52 zł

Rada Gminy
2006 r. - 27,88 zł
2007 r. - 28,50 zł

1. równowartość 2,5 q żyta (z ha przeliczeniowego)
GUS
2006 r. - 69,70 zł
2007 r. - 88,80 zł

Rada Gminy
2006 r. - 69,70 zł
2007 r. - 71,25 zł

2. równowartość 5 q żyta (z ha fizycznego)
GUS
2006 r. - 139,40 zł
2007 r. - 177,60 zł

Rada Gminy
2006 r. - 139,40 zł
2007 r. - 142,50 zł

___________________
wytworzył: Agnieszka Nieckarz
wprowadził: Krzysztof Górny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2007 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 825
27 lutego 2007 08:39 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany