Podatki i opłaty

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok

Uchwała Nr II/7/2006
Rady Gminy Rojewo
z dnia 6 grudnia 2006 r.


w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok


Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 i Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w stosunku rocznym w kwocie 26,00 zł od jednego psa.

§ 2. 1. Określa się termin płatności podatku do dnia 15 marca 2007 r., bez wezwania u miejscowego sołtysa lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział / Rojewo, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego ustala się podatek proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Termin płatności podatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, jednego psa służącego do pilnowania gospodarstwa domowego (nie będącego gospodarstwem rolnym).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rady Gmin są uprawnione do ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, z tym że podatek od jednego psa nie może przekraczać stawki ogłaszanej przez Ministra Finansów zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy jak wyżej.
Górna granica stawki kwotowej podatku od jednego psa na 2007 rok (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych opublikowane w Monitorze Polskim Nr 75, poz. 758) wynosi 53,69 zł.
Proponowana stawka podatku od posiadania psów na terenie Gminy Rojewo, od jednego psa na 2007 rok kształtuje się poniżej stawki MF i wynosi 26,00 zł (w 2006 r. – 25,00 zł).___________________
wytworzył: Agnieszka Nieckarz
wprowadził: Krzysztof Górny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2007 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 803
27 lutego 2007 08:43 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany