Podatki i opłaty

Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy

Uchwała Nr XX/134/2008
Rady Gminy Rojewo
z dnia 6 listopada 2008 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r.  Nr 109, poz.747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr  172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu 1 kwintala żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 rok, z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 37,00 zł za 1 dt.

§ 2. 1. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa     Kujawsko - Pomorskiego.
         2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Podstawą obliczania podatku rolnego na 2009 rok jest średnia cena skupu żyta wg cen żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku będąca podstawą obliczania podatku rolnego w 2009 roku. Cena ta wynosi 55,80 zł za 1 dt  (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., Monitor Polski z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).
    Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy (podstawa prawna art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym).

Podatek rolny ustalony jest na cały rok podatkowy.
1.    Podstawą naliczenia podatku rolnego jest równowartość pieniężna 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów,  o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, tj. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i  budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

2.    Podstawą naliczenia podatku rolnego jest równowartość pieniężna 5q żyta od 1 ha fizycznego gruntów, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym, tj. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 

    Przyjęto cenę żyta do naliczenia podatku w 2009 r. w kwocie 37,00 zł od 1 ha przeliczeniowego i od 1 ha fizycznego.

    Średnia cena skupu żyta i równowartość do podatku (z ha przeliczeniowego i ha fizycznego) według Komunikatu Prezesa GUS i Uchwały RG wynosi:

                   GUS                                                                          Rada Gminy
2008 r.                           2009 r.                                           2008 r.                 2009 r.

58,29 zł                          55,80 zł                                       38,00 zł                 37,00 zł

1)    równowartość 2,5 q żyta  (z ha przeliczeniowego)
     
      145,725 zł                       139,50 zł                                    95,00 zł                 92,50 zł

2)    równowartość 5 q żyta  (z ha fizycznego)

       291,45 zł                       279,00 zł                                   190,00 zł                185,00 zł

    Korzystając z ustawowego uprawnienia Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy z kwoty 55,80 zł do kwoty 37,00 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2009 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 1329
09 marca 2009 09:35 Krzysztof Górny - Dodanie załącznika.
09 marca 2009 09:34 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany