Podatki i opłaty

Uchwała Nr XX/135/2008 Rady Gminy Rojewoz dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XX/135/2008
Rady Gminy Rojewo
z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2009 rok

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                      -  0,51 zł

b)  budynków związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
           budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
           gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej                                       - 16,50 zł

c) budynków zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
    obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni
    użytkowej                                                                                                   -  8,17 zł                                                                                                 
                                                                                                                   
d) budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
          w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni
          użytkowej                                                                                                   -  4,01 zł
                                                                      
e)  budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
     statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
     pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej                          -  4,03 zł

f)  budynków letniskowych - od 1 m2 powierzchni użytkowej                     -  6,64 zł

2) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej                                                                                                                        
                                                                                                      2% ich wartości
3) od gruntów:
      a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu       
          na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                 
          - od 1 m2 powierzchni                                                                                -  0,73 zł                  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
    wodnych - od 1 ha powierzchni                                                                  - 2,57 zł             

c) pozostałych, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2
    powierzchni                                                                                                 - 0,13 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące we władaniu gminy Rojewo bądź stanowiące własność mienia komunalnego gminy Rojewo, które nie zostały oddane w najem, dzierżawę, zarząd, użytkowanie bądź, z których korzystają osoby bezumownie.

2) Budynki pozostałe lub ich części i grunty pozostałe, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajęte na potrzeby emerytów, rencistów, którzy zamieszkują w nieruchomości samotnie.

§ 3.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rady Gminy zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gmin. Stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ustalonych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opublikowanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 2008 r., Nr 59, poz. 531). Proponowane stawki kształtują się poniżej stawek maksymalnych.

Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok w porównaniu z rokiem 2008 przedstawiają się jak niżej:
                                                                                M.Fin.      R.G        M.Fin.      R.G.
                                                                                          2008                       2009
1. Od budynków lub ich części:
a)    budynków mieszkalnych
      - od 1m2 pow. użytkowej                              0,59 zł         0,47        0,62          0,51

b)  budynków związanych z prowadzeniem
     działaln. gospodarczej oraz od budynków mie-
     szkalnych lub ich części zajętych na
     prowadzenie dział.gospod. - od 1 m2 pow.
     użytkowej                                                       19,01 zł       15,50      19,81        16,50

c)  budynków zajętych na prowadzenie dział.gospod.
     w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
     siewnym - od 1 m2 pow. użytkowej                8,86 zł        7,50        9,24          8,17

d)  budynków zajętych na prowadzenie dział.gospod.
     w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
     - od 1 m2 pow. użytkowej                                 3,84 zł       3,84        4,01          4,01
 
e)  budynków pozostałych, w tym zajętych na prowa-
     dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
     publicznego przez organizacje pożytku publicznego
     od 1 m2 pow. użytkowej                                 6,37 zł      3,70          6,64         4,03

f)  budynków letniskowych - od 1 m2 pow.
     użytkowej                                            6,37 zł       6,37         6,64          6,642.Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  -                                                                                                                          
                                                                               2% wartości 2%          2%           2%                                                
 
3. Od gruntów:

a) związanych z dział. gospodarczą, bez względu        
    na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
    budynków - od 1 m2 powierzchni                     0,71 zł       0,67         0,74         0,73

b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
   retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
   powierzchni                                                           3,74 zł      2,36         3,90         2,57

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
    statutowej działalności pożytku publicznego przez
    organizacje pożytku publiczn. - od 1 m2 pow.    0,35 zł      0,12         0,37         0,13

Określając stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok proponuje się przyjęcie stawek jak wyżej. Stawki te nie przekraczają górnych stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2009 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 914
09 marca 2009 09:31 Krzysztof Górny - Dodanie załącznika.
09 marca 2009 09:30 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany