Podatki i opłaty

Uchwała Nr XX/136/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 rok

Uchwała Nr XX/136/2008
Rady Gminy Rojewo
z dnia 6 listopada 2008 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 rok

 

Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585  i Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218  oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :                                                                                                
                                                                                                                               
    1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                        686,00 zł
    2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                             970,00 zł
    3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                                                                 1.388,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem     pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym     za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
 
  1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton :            
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                                    1.106,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy                                                                                                        948,00 zł
    c) o liczbie osi - cztery i więcej                                                                                       892,00 zł
 
    2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton :
    a) o liczbie osi -  dwie                                                                                                   1.388,00 zł
    b) o liczbie osi -  trzy                                                                                                       970,00 zł
    c) o liczbie osi -  cztery i więcej                                                                                      948,00 zł
 
    3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 22 tony :
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                                   1.320,00 zł
    b) o liczbie osi -  trzy                                                                                                  1.252,00  zł
    c) o liczbie osi -  cztery i więcej                                                                                 1.188 ,00 zł

    4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż 26 ton :
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                                   2.038,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy                                                                                                    1.808,00 zł
    c) o liczbie osi - cztery i więcej                                                                                   1.106,00 zł


    5) równej lub wyższej niż 26 ton :
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                              2.638,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy                                                                                               1.994,00 zł
    c) o liczbie osi -  cztery i więcej                                                                             2.494,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem    zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :
 
  1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton :
    a) o liczbie osi -  dwie                                                                                            1.526,00 zł
    b) o liczbie osi -  trzy                                                                                             1.370,00 zł
    c) o liczbie osi -  cztery i więcej                                                                            1.246,00 zł

    2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton :
    a) o liczbie osi -  dwie                                                                                             1.808,00 zł
    b) o liczbie osi -  trzy                                                                                              1.106,00 zł
    c) o liczbie osi -  cztery i więcej                                                                                998,00 zł

    3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 22 tony :
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                              1.530,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy                                                                                               1.388,00 zł
    c) o liczbie osi - cztery i więcej                                                                              1.246,00 zł

    4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż 26 ton :
    a) o liczbie osi  - dwie                                                                                             2.656,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy                                                                                               2.094,00 zł
    c) o liczbie osi - cztery i więcej                                                                              1.388,00 zł

    5) równej lub wyższej niż 26 ton :
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                              2.656,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy                                                                                               2.162,00 zł
    c) o liczbie osi - cztery i więcej                                                                              2.688,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych     przystosowanych do używania łącznie z naczepą     lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej     zespołu pojazdów :                                                                         
 
    1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                         1.388,00 zł
    2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                    1.596,00 zł
    3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                                                           1.616,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych     przystosowanych do używania łącznie z naczepą     lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym    lub zawieszeniem uznanym za równoważne,     o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 
    1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton :
    a) o liczbie osi -  dwie                                                                                               1.388,00 zł
    b) o liczbie osi -  trzy                                                                                                1.558,00 zł
 
    2) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton :
    a) o liczbie osi -  dwie                                                                                              2.018,00 zł
    b) o liczbie osi -  trzy                                                                                                1.684,00 zł  ..3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
    a) o liczbie osi -  dwie                                                                                               2.050,00 zł
    b) o liczbie osi -  trzy                                                                                                2.040,00 zł

    4) wyższej niż 36 ton:
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                               2.494,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy i więcej                                                                                   2.224,00 zł                                                          
 
6. Od ciągników siodłowych i balastowych     przystosowanych do używania łącznie z naczepą     lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie            całkowitej     zespołu pojazdów :
  
    1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton :
    a) o liczbie osi -  dwie                                                                                               1.962,00 zł
    b) o liczbie osi -  trzy                                                                                                2.026,00 zł

    2) równej lub wyższej niż 25, a mniejszej niż 31 ton :
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                                2.070,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy                                                                                                 2.050,00 zł

    3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub równej 36 ton:
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                                2.068,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy                                                                                                 2.016,00 zł

    4) wyższej niż 36 ton:
    a) o liczbie osi - dwie                                                                                                2.358,00 zł
    b) o liczbie osi - trzy i więcej                                                                                    2.656,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem     silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą     od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych     wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną     przez podatnika podatku rolnego :
    1) od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                       1.396,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym     lub zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem     związanych wyłącznie z działalnością rolniczą     prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,     o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
    a) o liczbie osi -  jedna                                                                                                 146,00 zł
    b) o liczbie osi -  dwie                                                                                                  360,00 zł
    c) o liczbie osi -  trzy                                                                                                    874,00 zł
 
    2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton :
    a) o liczbie osi -  jedna                                                                                                 550,00 zł
    b) o liczbie osi -  dwie                                                                                                  348,00 zł
    c) o liczbie osi -  trzy                                                                                                    948,00 zł
 
    3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
    a) o licznie osi - jedna                                                                                               1.606,00 zł
    b) o liczbie osi -  dwie                                                                                              1.388,00 zł
    c) o liczbie osi -  trzy                                                                                                1.106,00 zł

   


4) wyższej niż 36 ton :
    a) o liczbie osi - jedna                                                                                              1.678,00 zł
    b) o liczbie osi -  dwie                                                                                              1.446,00 zł
    c) o liczbie osi -  trzy i więcej                                                                                  1.524,00 zł
                                                                             
9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia     osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie    z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika     podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej     zespołu pojazdów :
  
    1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
    a) o liczbie osi - jedna                                                                                                 184,00 zł
    b) o licznie osi - dwie                                                                                                  436,00 zł
    c) o liczbie osi - trzy                                                                                                 1.188,00 zł

    2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton :
    a) o liczbie osi -  jedna                                                                                                746,00 zł
    b) o liczbie osi -  dwie                                                                                                 486,00 zł
    c) o liczbie osi -  trzy                                                                                               1.188,00 zł

    3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
    a) o liczbie osi - jedna                                                                                              1.618,00 zł
    b) o liczbie osi -  dwie                                                                                              1.634,00 zł
    c) o liczbie osi -  trzy                                                                                                1.388,00 zł
  
    4) wyższej niż 36 ton :
    a) o liczbie osi - jedna                                                                                              2.036,00 zł
    b) o liczbie osi - dwie                                                                                               2.026,00 zł
    c) o liczbie osi - trzy i więcej                                                                                   1.808,00 zł
 
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

    1) mniejszej niż 15 miejsc                                                                                            486,00 zł
    2) równej lub wyższej niż 15 miejsc,
        a mniejszej niż 30 miejsc                                                                                          836,00 zł
    3) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                          1.886,00 zł

§ 2. Podatnicy podatku od środków transportowych dokonują wpłaty podatku na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział Rojewo, bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

§ 3. Zwolnić z podatku od środków transportowych pojazdy służące do działań ratowniczo-gaśniczych.

§4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
       2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

U Z A S A D N I E N I E

    Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rady Gmin zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gmin.
    Roczne stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 2008 r., Nr 59, poz. 531) i nie mogą być niższe od stawek minimalnych zgodnie z załącznikami nr 1 - 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.  (Monitor Polski z dnia  20 października 2008 r., Nr 78, poz. 692).
          Stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok nie przekraczają stawek maksymalnych i nie są niższe od stawek minimalnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2009 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 926
09 marca 2009 09:39 Krzysztof Górny - Dodanie załącznika.
09 marca 2009 09:38 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany