Zarządzenia - archiwum

zarządzenie nr 33/2004

Zarządzenie Nr 33/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 01.10.2004r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:
Udzielenie i obsługę kredytu złotowego na finansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody”.
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zmianami) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową w składzie:
- przewodniczący: Buda Urszula
- sekretarz komisji: Karczmarek-Czekalska Aniela
- członek: Solak Anna
§ 2.
1. Komisja dokona ustalenia zgodności złożonych ofert z wymogami formalnymi i selekcji technicznej spełniających warunki Dokumentacji Przetargowej.
2. Komisja rozpatrzy ważne oferty i dokona oceny ich zgodności z kryteriami przyjętymi w Dokumentacji Przetargowej.
3. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Dokumentacją Przetargową.

§ 3
Komisja działa na podstawie instrukcji dla:
- Przewodniczącego Komisji Przetargowej
- Sekretarza Komisji Przetargowej
- Głosujących Członków Komisji Przetargowej
§ 4
1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej.
3. Komisja zakończy pracę po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i po upływie okresu na wnoszenie protestów.
§ 5
Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Anna Solak – Skarbnik Gminy.
§ 6
Upoważniam Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 433
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany