Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie Nr 35/2004

Zarządzenie Nr 35/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 14.10.2004r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo
z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Wójt Gminy
zarządza, co następuje
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004 zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r., Uchwałą Nr IV/113/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 19.05.2004r., Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.05.2004r., Zarządzeniem Nr 24/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r., Uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 13.09.2004r. oraz Zarządzeniem Nr 32/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.09.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.702.530,00 zł – zwiększa się o kwotę - 40.187,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.742.717,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 738.453,00 zł – zwiększa się o kwotę - 37.403,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 775.856,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.479.314,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.429.676,00 zł – zwiększa się o kwotę - 64.187,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 24.000,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.469.863,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym:
a) wydatki majątkowe – bez zmian - 1.840.953,00 zł b) wydatki bieżące wynoszą - 6.628.910,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.502.137,00 zł - wydatki na obsługę długu publicznego - 35.000,00 zł – dotacje celowe - 17.200,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 727.146,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 35/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14.10.2004r. spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40.187,00 zł. Na wyżej wymienione zmiany składają się następujące pozycje:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I-3011/44/2004 została zwiększona dotacja celowa w dziale 801 o kwotę 2.784,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień.
2. Decyzją Nr 14/2004 z dnia 6 października 2004r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwiększona została dotacja celowa w dziale 751, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji oraz zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004r.
3. Decyzją Nr WFB.I-3011/47/2004 z dnia 06.10.2004r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększona została dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.470,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
4. Na podstawie decyzji nr WFB.I-3011/48/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.10.2004r. zwiększona została dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
5. Na podstawie decyzji nr WFB.I-3011/50/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2004r. zwiększona została dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 22.883,00 zł z tego:
· rozdział 85212 § 2010 o kwotę 19.803,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych
· rozdział 85213 § 2010 o kwotę 3.080,00 zł na składki zdrowotne
6. W związku z brakiem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych za miesiąc październik (dział 852 rozdział 85212) w terminie określonym ustawą o świadczeniach rodzinnych na dzień 15-tego każdego miesiąca, zwiększa się środki na wypłatę w/w świadczeń o 10.000,00 zł. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu. Po otrzymaniu od Wojewody zwiększenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne środki te zostaną zwrócone. O terminie wypłaty świadczeń zainteresowani byli poinformowani przy wypłacie wrześniowej, w związku z powyższym nie można było przełożyć wypłaty na późniejszy termin.
7. Pozostałe zmiany w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 35/2004 z dnia 14.10.2004r.


Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 150,00 11.279,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 150,00 9.979,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 150,00 9.979,00
801 Oświata i wychowanie 2.784,00 37.815,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.784,00 2.784,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.784,00 2.784,00
852 Pomoc społeczna 37.253,00 825.357,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 34.173,00 466.996,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 34.173,00 459.461,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.080,00 15.080,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.080,00 15.080,00
RAZEM: 40.187,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 40.187,00 7.742.717,00
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 35/2004 z dnia 14.10.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody
Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 150,00 11.279,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 150,00 9.979,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 150,00 9.979,00
852 Pomoc społeczna 37.253,00 671.504,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z bezp. społ. 34.173,00 466.996,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 34.173,00 459.461,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.080,00 15.080,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.080,00 15.080,00
RAZEM: 37.403,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 37.403,00 775.856,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 35/2004 z dnia 14.10.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki
Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 150,00 11.279,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 150,00 9.979,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22,00 117,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 17,00
4300 Zakup usług pozostałych 125,00 680,00
852 Pomoc społeczna 37.253,00 671.504,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z bezp. społ. 34.173,00 466.996,00
3110 Świadczenia społeczne 33.490,00 434.724,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397,00 7.069,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71,00 14.279,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 172,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,00 2.353,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.080,00 15.080,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.080,00 15.080,00
RAZEM: 37.403,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 37.403,00 775.856,00Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 35/2004 z dnia 14.10.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000,00 10.000,00 126.548,00
40002 Dostarczanie wody 10.000,00 10.000,00 126.548,00
4260 Zakup energii 10.000,00 65.303,00
4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 12.849,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 150,00 11.279,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 150,00 9.979,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22,00 117,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 17,00
4300 Zakup usług pozostałych 125,00 680,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00 4.000,00 35.336,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4.000,00 4.000,00 34.036,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 16.636,00
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 3.700,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 4.500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 200,00
758 Różne rozliczenia 10.000,00 22.560,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 10.000,00 22.560,00
4810 Rezerwy 10.000,00 22.560,00
801 Oświata i wychowanie 2.784,00 3.417.896,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.784,00 257.205,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.784,00 215.669,00
852 Pomoc społeczna 47.253,00 1.142.360,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 44.173,00 476.996,00
3110 Świadczenia społeczne 43.490,00 444.724,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397,00 7.069,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71,00 14.279,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 172,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,00 2.353,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.080,00 15.080,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.080,00 15.080,00
RAZEM: 64.187,00 24.000,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 40.187,00 8.469.863,00


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 512
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany