Zarządzenia - archiwum

Zarządrzenie Nr 32/2004

Zarządzenie Nr 32/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 30.09.2004r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia
26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy
zarządza, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r., Uchwałą Nr IV/113/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia 19.05.2004r., Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.05.2004r., Zarządzeniem Nr 24/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r., Uchwałą Nr XIV/117/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r. oraz Uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 13.09.2004 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.660.359,00 zł – zwiększa się o kwotę - 154.261,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 112.090,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.702.530,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 831.935,00 zł – zwiększa się o kwotę - 14.708,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 108.190,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 738.453,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.479.314,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.387.505,00 zł – zwiększa się o kwotę - 83.843,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 41.672,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.429.676,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym:
a) wydatki majątkowe – bez zmian - 1.840.870,00 zł b) wydatki bieżące wynoszą - 6.588.806,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.501.634,00 zł – obsługę długu publicznego - 35.000,00 zł – dotacje celowe - 17.200,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 727.146,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 32/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.09.2004r. spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42.171,00 zł. Na wyżej wymienione zmiany składają się następujące pozycje:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I -3011/39/2004 dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze
· – zmniejszono § 2010 – dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 45.101,00 zł
· – zwiększono § 2030 – dotacje na zadania własne o kwotę 45.101,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3011/40/2004 zwiększona została dotacja celowa na 2004 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, o kwotę 10.808,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, jednocześnie dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
· – zmniejszono § 2010 – dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 56.000,00 zł
· – zwiększono § 2030 – dotacje na zadania własne o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3011/42/2004 zmniejszona została dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, § 2010 o kwotę 7.089,00 zł; jednocześnie Wojewoda dokonał przeniesienia planu dochodów budżetowych między paragrafami w dziale 852, rozdział 85219
· – zmniejszono § 2030 – dotacje na zadania własne o kwotę 3.900,00 zł
· – zwiększono § 2010 – dotacje na zadania zlecone o kwotę 3.900,00 zł
Powyższa korekta dotyczy rozliczenia poniesionych wydatków z tytułu wypłaconej nagrody rocznej dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/43/2004 zwiększona została dotacja celowa na zadania własne w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, o kwotę 38.452,00 zł – środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
5. Ze środków rezerwy ogólnej zwiększone zostały wydatki w dziale:
· 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030, na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – o kwotę 3.000,00 zł, wynikało to z niedoszacowania przy opracowywaniu budżetu
· 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – urzędy gmin § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000,00 zł; zostało to spowodowane wykonaniem sieci komputerowej w urzędzie
· 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zakupy żużla oraz na przeprowadzenie dalszych cząstkowych remontów nawierzchni żużlowej.
6. Pozostałe zmiany dokonane w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rojewo
Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 154.261,00 112.090,00 788.104,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.808,00 432.823,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.808,00 425.288,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne 83.553,00 52.190,00 212.688,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 52.190,00 129.135,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83.553,00 83.553,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 59.900,00 59.900,00 84.000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.900,00 56.000,00 31.900,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.000,00 3.900,00 52.100,00
RAZEM: 154.261,00 112.090,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 42.171,00 7.702.530,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rojewo
Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki
Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 14.708,00 108.190,00 634.251,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.808,00 432.823,00
3110 Świadczenia społeczne 10.592,00 401.234,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 180,00 6.672,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,00 14.208,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 162,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne 52.190,00 129.135,00
3110 Świadczenia społeczne 52.190,00 121.795,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.900,00 56.000,00 31.900,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 33.864,00 19.888,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900,00 4.122,00 3.900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.095,00 3.592,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 835,00 492,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.399,00 1.514,00
4260 Zakup energii 600,00 -
4300 Zakup usług pozostałych 4.008,00 1.241,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1.097,00 673,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 980,00 600,00
RAZEM: 14.708,00 108.190,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA: 93.482,00 738.453,00
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rojewo
Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody
Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 14.708,00 108.190,00 634.251,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.808,00 432.823,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.808,00 425.288,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne 52.190,00 129.135,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 52.190,00 129.135,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.900,00 56.000,00 31.900,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.900,00 56.000,00 31.900,00
RAZEM: 14.708,00 108.190,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA: 93.482,00 738.453,00
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Rojewo
Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00 860.833,00
01030 Izby rolnicze 3.000,00 12.783,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000,00 12.783,00
600 Transport i łączność 10.000,00 75.407,00
60016 Drogi publiczne gminne 10.000,00 75.407,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 19.500,00
4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 36.500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000,00 2.000,00 130.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. 2.000,00 2.000,00 130.169,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 7.280,00
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 47.000,00
750 Administracja publiczna 10.000,00 1310478,00
75023 Urzędy gmin 10.000,00 1015518,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 146.406,00
75095 Pozostała działalność 500,00 500,00 196.610,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 500,00 104.835,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 3.213,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500,00 1.500,00 35.336,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 1.500,00 1.500,00 34.036,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. 1.500,00 3.500,00
4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 4.500,00
758 Różne rozliczenia 23.083,00 32.560,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 23.083,00 32.560,00
4810 Rezerwy 23.083,00 32.560,00
851 Ochrona zdrowia 4.000,00 4.000,00 52.200,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000,00 4.000,00 43.000,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 3.000,00 7.520,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 3.107,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 23.622,00
852 Pomoc społeczna 49.260,00 7.089,00 1095107,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.808,00 432.823,00
3110 Świadczenia społeczne 10.592,00 401.234,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 180,00 6.672,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,00 14.208,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 162,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 38.452,00 7.089,00 307.688,00
3110 Świadczenia społeczne 38.452,00 7.089,00 300.348,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,00 4.000,00 200.528,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.000,00 4.000,00 124.025,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 14.300,00
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 32.084,00
926 Kultura fizyczna i sport 83,00 258.528,00
92601 Obiekty sportowe 83,00 220.968,00
6052 Wydatki incest. jedn. budż. - gmina 83,00 111.441,00
RAZEM: 83.843,00 41.672,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 42.171,00 8429676,00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 425
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany