Protokoły z posiedzeń

Protokół Nr 4/2005

Znak: 0063 – 2 – 4/2005 kat. arch. AProtokół Nr 4/2005

z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego
z dnia 24 marca 2005 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.;
b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.;
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze gmina Rojewo;
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. Dz. Nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w gminie Rojewo;
e) przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rojewo;
f) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo;
g) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;
h) regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

4. Przedyskutowanie możliwości wprowadzenia na sesję projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Rojewie.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (4 obecnych) dokonał przewodniczący komisji r. M. Tumidajewicz.

Do pkt. 2
r. M. Tumidajewicz poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.

Do pkt. 3:
a) p. A. Solak – poinformowała o zmianach w budżecie. Zwiększają się dochody i wydatki budżetowe. Deficyt pozostaje bez zmian. Otrzymaliśmy środki na pomoc społeczną – „Posiłek dla potrzebujących”. Z rezerwy budżetowej zostaną też sfinansowane szczepienia dzieci przeciwko śwince.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.

b) p. E. Gapińska – przedstawiła założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. Wyjaśniła, że został on zgodnie z zaleceniami radnych skrócony. Usunięto zbędne rzeczy. Poinformowała też o zmianach w komisji – wykreślono z jej składu p. A. Pułaczewską i p. E. Osińskiego. Nie wybrano jeszcze ich następców.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

c) p. K. Lewandowski – wyjaśnił, że ten teren został przeznaczony na działalność produkcyjno – usługowo – handlową. Ma on powierzchnię 15 ha. Trudno obecnie przewidzieć, czy znajdą się zainteresowani nim inwestorzy, ale warto mieć taki teren przygotowany w razie napływu potencjalnych inwestorów.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze gmina Rojewo.

d) p. K. Lewandowski – wyjaśnił, że działka ta jest przeznaczona pod planowaną oczyszczalnię ścieków. Jest już tam zlokalizowana oczyszczalnia, ale planuje się jej rozbudowę. Uregulowane zostaną również sprawy własnościowo – prawne.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. Dz. Nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w gminie Rojewo.

e) f) p. A. Nieckarz – wyjaśniła, że oba plany zostały zaktualizowane. Obecnie są zgodne ze zmienionymi aktami prawnymi wyższego rzędu. Zostały już zaopiniowane pozytywnie przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe.

r. M. Tumidajewicz – stwierdził, że opracowanie tych planów pozwoli być może poprawić stan środowiska naturalnego na terenie gminy.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwał:
- w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rojewo
- w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo

g) G. Olszewski – poinformował, uchwał™ tę przyjęto na poprzedniej sesji. Jednak Biuro Prawne i Nadzoru wojewody zakwestionowało jeden z przepisów, gdyż wynika on bezpośrednio z Karty Nauczyciela. W związku z tym trzeba było wywołać tę uchwałę.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

h) G. Olszewski – wyjaśnił, że w myśl nowych przepisów jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W myśl ustawy jest to zadanie własne gminy. Mają być finansowane w ten sposób zasiłki szkolne. Obecnie o zasiłki takie złożono około 300 wniosków. Rozwiano już niejasności, jakie wyniknęły na ostatniej sesji. Poprawiono też niektóre z przepisów tego regulaminu.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


Do pkt. 4
p. M. Przeździęk – przedstawił, opracowaną mapę z przedstawioną lokalizacją wszystkich budynków w Rojewie wraz z ich numeracją.

r. M. Tumidajewicz – zawnioskował, aby podobną mapę Rojewa postawić przed urzędem i aby zakończyć ten temat.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za wnioskiem złożonym przez r. M. Tumidajewicza.

Na tym dyskusję zakończono.

Do pkt. 5
Na posiedzeniu nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.


Do pkt. 6
Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji tj. nr 3/2005.

Radni 4 głosami „za” przyjęli przedłożone im protokoły.

Do pkt. 7
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował Maciej Przeździęk

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Tumidajewicz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 569
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany