Protokoły z posiedzeń

Protokół Nr 4/2005

Znak: 0063 – 1 – 4/2005 kat. arch. AProtokół Nr 4/2005

z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy
z dnia 25 marca 2005 r.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.;
b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.;
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze gmina Rojewo;
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. Dz. Nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w gminie Rojewo;
e) przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rojewo;
f) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo;
g) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;
h) regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

4. Przedyskutowanie możliwości wprowadzenia na sesję projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Rojewie.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonał przewodniczący komisji r. M. Borowiak.

Do pkt. 2
r. M. Borowiak poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian.

Radni 5 głosami „za” opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.
Do pkt. 3:
a) p. M. Przeździęk – poinformował o zmianach w budżecie. Zwiększają się dochody i wydatki budżetowe. Deficyt pozostaje bez zmian. Otrzymaliśmy środki na pomoc społeczną – „Posiłek dla potrzebujących”. Z rezerwy budżetowej zostaną też sfinansowane szczepienia dzieci przeciwko śwince.

r. M. Markiewka – zapytał dlaczego wynagrodzenie palacza będzie pokryte z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz gdzie będzie on pracował.

p. M. Przeździęk – wyjaśnił, że nie ma osoby kompetentnej do wyjaśnienia tych wątpliwości. Będą one wyjaśnione na sesji.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.

b) p. E. Gapińska – przedstawiła założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. Wyjaśniła, że został on zgodnie z zaleceniami radnych skrócony. Usunięto zbędne rzeczy. Poinformowała też o zmianach w komisji – wykreślono z jej składu p. A. Pułaczewską i p. E. Osińskiego. Nie wybrano jeszcze ich następców.

r. M. Markiewka – zapytał, ile jest i ile może być pkt sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

p. E. Gapińska- wyjaśniła, że obecnie jest tych punktów 14, a może być 21.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

c) p. K. Lewandowski – wyjaśnił, że ten teren został przeznaczony na działalność produkcyjno – usługowo – handlową. Ma on powierzchnię 15 ha. Trudno obecnie przewidzieć, czy znajdą się zainteresowani nim inwestorzy, ale warto mieć taki teren przygotowany w razie napływu potencjalnych inwestorów.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze gmina Rojewo.

d) p. K. Lewandowski – wyjaśnił, że działka ta jest przeznaczona pod planowaną oczyszczalnię ścieków. Jest już tam zlokalizowana oczyszczalnia, ale planuje się jej rozbudowę. Uregulowane zostaną również sprawy własnościowo – prawne.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. Dz. Nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w gminie Rojewo.

e) p. A. Nieckarz – wyjaśniła, że plan został zaktualizowany. Obecnie jest zgodny ze zmienionymi aktami prawnymi wyższego rzędu. Został już zaopiniowane pozytywnie przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe. Gminy są zobowiązane do modernizacji wysypisk śmieci (musimy do końca br zainstalować elektroniczną wagę).

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rojewo.

f) p. A. Nieckarz - wyjaśniła, że plan został zaktualizowany. Obecnie jest zgodny ze zmienionymi aktami prawnymi wyższego rzędu. Został już zaopiniowane pozytywnie przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo.

g) G. Olszewski – poinformował, że uchwałę tę przyjęto na poprzedniej sesji. Jednak Biuro Prawne i Nadzoru wojewody zakwestionowało jeden z przepisów, gdyż wynika on bezpośrednio z Karty Nauczyciela. W związku z tym trzeba było wywołać tę uchwałę.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

h) G. Olszewski – wyjaśnił, że w myśl nowych przepisów jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W myśl ustawy jest to zadanie własne gminy. Mają być finansowane w ten sposób zasiłki szkolne. Obecnie o zasiłki takie złożono około 300 wniosków. Rozwiano już niejasności, jakie wyniknęły na ostatniej sesji. Poprawiono też niektóre z przepisów tego regulaminu.

r. M. Czeszyński – zapytał, czy wszyscy zainteresowani zostali poinformowani o możliwości złożenia takiego wniosku.

p. G. Olszewski – poinformował, że informację taką podawano w szkołach. Informowały też o tym prasa i TV.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


Do pkt. 4
p. M. Przeździęk – przedstawił, opracowaną mapę z przedstawioną lokalizacją wszystkich budynków w Rojewie wraz z ich numeracją.

r. M. Czeszyński – stwierdził, że nadawania nazw ulicom w Rojewie jest niezasadne. Wystarczy postawienie tablicy z mapą Rojewa przy urzędzie oraz mniejszych tablic przy wjazdach na poszczególne drogi. O podjętych działaniach trzeba poinformować jednocześnie Policję, Pogotowie i PSP. Zadbać też należy o numerację posesji.

r. M. Markiewka – stwierdził, że powinno to zostać przeprowadzone jak najtańszym kosztem.

r. M. Czeszyński złożył wniosek, aby postawić tablicę prz urzędzie i na skrzyżowaniach, numeracje posesji pozostawic bez zmian i jednocześnie zobligować mieszkańców do jej umieszczenia na domach.

Radni 5 głosami „za” opowiedzieli się za wnioskiem złożonym przez r. M. Czeszyńskiego..

Na tym dyskusję zakończono.

Do pkt. 5
r. U. Bednarska – zauważyła, że drogi gminne są w fatalnym stanie. Trzeba je koniecznie naprawić. Wzdłuż dróg gruntowych trzeba wykonać rowy, ponieważ gromadzi się na nich woda. Trzeba by wynająć w tym celu firmę.

Wójt – poinformował, że w budżecie na naprawę dróg jest zarezerwowanych 70 – 80.000 zł. Stanowi to około 1.000 zł na km drogi. W ub. roku na drogi wywieziono 1200 ton szlaki, w tym roku już 350 ton. Jak teren obeschnie to pójdzie równiarka. Naszymi priorytetami są wodociągi, kanalizacja i dopiero potem drogi.
Poinformował, że odwiedził Bawarię. Wyjazd był poświęcony sprawie biogazowni. Odwiedzili 3 biogazownie. Energia jest w nich produkowana z kiszonki kukurydzy, cebuli, ziarna kukurydzy, trawy i z gnojowicy. Ich uciążliwość jest niewielka, praktycznie nie ma zapachu. Jeśli chodzi o wartość energetyczną o wiele lepszym surowcem jest wywar niż gnojowica. W Liszkowie planowana jest budowa biogazowni o mocy 1,4 MW, a my widzieliśmy mniejsze. Co do planowanej inwestycji nie ma zastrzeżeń. Nie jest tylko pewna osoba inwestora, jednak wszystko jest kwestią odpowiednio sporządzonej umowy. Obecnie temat wywaru nie jest wcale załatwiony, ta sprawa musi być załatwiona.

Więcej wniosków i interpelacji nie zgłoszono.

Do pkt. 6
Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji tj. nr 3/2005.

Radni 5 głosami „za” przyjęli przedłożony im protokoł.

Do pkt. 7
Na tym posiedzenie zakończono.


Protokółował Maciej Przeździęk


Przewodniczący Komisji

Marian Borowiak


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 526
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany