Protokoły z posiedzeń

Protokół Nr 4/2005

Znak: 0063 – 2 –4/2005 kat. arch. AProtokół Nr 4/2005

z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej
z dnia 24 marca 2005 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.;
b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.;
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze gmina Rojewo;
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. Dz. Nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w gminie Rojewo;
e) przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rojewo;
f) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo;
g) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;
h) regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

4. Przedyskutowanie możliwości wprowadzenia na sesję projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Rojewie.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonał przewodniczący komisji r. J. Ratajczak.

Do pkt. 2
r. J. Ratajczak poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.
Do pkt. 3:
a) p. A. Solak – poinformowała o zmianach w budżecie. Zwiększają się dochody i wydatki budżetowe. Deficyt pozostaje bez zmian. Otrzymaliśmy środki na pomoc społeczną – „Posiłek dla potrzebujących”. Z rezerwy budżetowej zostaną też sfinansowane szczepienia dzieci przeciwko śwince.

r. J. Ratajczak – zauważył, że to dobrze iż dyrektorzy zwracają się z prośbą o przesunięcie środków finansowych. Oznacza to że szukają ich w swoich budżetach.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.

r. M. Borowiak przybył na posiedzenie komisji (6 obecnych)

b) p. E. Gapińska – przedstawiła założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. Wyjaśniła, że został on zgodnie z zaleceniami radnych skrócony. Usunięto zbędne rzeczy. Poinformowała też o zmianach w komisji – wykreślono z jej składu p. A. Pułaczewską i p. E. Osińskiego. Nie wybrano jeszcze ich następców.

r. M. Borowiak – stwierdził, że obecny kształt programu to wynik jego ustaleń z p. Gapińską. Został on znacznie odchudzony.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 6 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

c) p. K. Lewandowski – wyjaśnił, że ten teren został przeznaczony na działalność produkcyjno – usługowo – handlową. Ma on powierzchnię 15 ha. Trudno obecnie przewidzieć, czy znajdą się zainteresowani nim inwestorzy, ale warto mieć taki teren przygotowany w razie napływu potencjalnych inwestorów.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 6 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze gmina Rojewo.

d) p. K. Lewandowski – wyjaśnił, że działka ta jest przeznaczona pod planowaną oczyszczalnię ścieków. Jest już tam zlokalizowana oczyszczalnia, ale planuje się jej rozbudowę. Uregulowane zostaną również sprawy własnościowo – prawne.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 6 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. Dz. Nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w gminie Rojewo.

e) p. A. Nieckarz – wyjaśniła, że plan został zaktualizowany. Obecnie jest zgodny ze zmienionymi aktami prawnymi wyższego rzędu. Został już zaopiniowane pozytywnie przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe. Gminy są zobowiązane do modernizacji wysypisk śmieci (musimy do końca br zainstalować elektroniczną wagę).

Wójt – wyjaśnił, że jest to kwestia rozmów. Obecnie urząd prowadzi rozmowy z firmą, która wywozi śmieci z posesji. Nie będzie można wywozić ich samodzielnie.

r. M. Borowiak – stwierdził, że trzeba zastanowić się nad sensownością inwestycji w wysypisko.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rojewo.

f) p. A. Nieckarz - wyjaśniła, że plan został zaktualizowany. Obecnie jest zgodny ze zmienionymi aktami prawnymi wyższego rzędu. Został już zaopiniowane pozytywnie przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo.

g) G. Olszewski – poinformował, że uchwałę tę przyjęto na poprzedniej sesji. Jednak Biuro Prawne i Nadzoru wojewody zakwestionowało jeden z przepisów, gdyż wynika on bezpośrednio z Karty Nauczyciela. W związku z tym trzeba było wywołać tę uchwałę.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że w tych regulaminach jest wiele punktów, które są uregulowane w ustawach. Tymczasem Wydział Prawny i Nadzoru ma zastrzeżenia tylko do 1 pkt. z wielu.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 6 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

h) G. Olszewski – wyjaśnił, że w myśl nowych przepisów jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W myśl ustawy jest to zadanie własne gminy. Mają być finansowane w ten sposób zasiłki szkolne. Obecnie o zasiłki takie złożono około 300 wniosków. Rozwiano już niejasności, jakie wyniknęły na ostatniej sesji. Poprawiono też niektóre z przepisów tego regulaminu.

r. J. Ratajczak – zapytał, kto będzie powoływał Komisję Doradczą. Zasiłek przecież na mocy decyzji administracyjnej daje Wójt.

p. G. Olszewski – wyjaśnił, że komisja będzie powoływana przez Wójta. Poinformował, że 1 transza będzie wypłacana do 31 III ze spłatą od stycznia.
Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 6 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.


Do pkt. 4
p. M. Przeździęk – przedstawił, opracowaną mapę z przedstawioną lokalizacją wszystkich budynków w Rojewie wraz z ich numeracją.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że należy uporządkować numeracje posesji i nadać ulicom nazwy. Sprawę trzeba załatwić kompleksowo. Zapytał, jakie jest stanowisko innych komisji.

p. M. Przeździek – wyjaśnił, że komisja ds. ochrony środowiska i porządku publicznego zawnioskowała aby podobną mapę Rojewa postawić przed urzędem i aby zakończyć ten temat.

r. J. Ratajczak – poparł ww. wniosek i poprosił o jego przegłosowanie.

Radni 6 głosami „za” opowiedzieli się za wnioskiem.

Na tym dyskusję zakończono.

Do pkt. 5
r. J. Ratajczak – poinformował, że w Rojewie z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zawiązała się grupa inicjatywna, która postara się powołać stowarzyszenie kobiet w Rojewie.

r. K. Cicha opuściła posiedzenie komisji (5 obecnych).

Wójt – poinformował, że odwiedził Bawarię. Wyjazd był poświęcony sprawie biogazowni. Odwiedzili 3 biogazownie. Energia jest w nich produkowana z kiszonki kukurydzy, cebuli, ziarna kukurydzy, trawy i z gnojowicy. Ich uciążliwość jest niewielka, praktycznie nie ma zapachu. Jeśli chodzi o wartość energetyczną o wiele lepszym surowcem jest wywar niż gnojowica. W Liszkowie planowana jest budowa biogazowni o mocy 1,4 MW, a my widzieliśmy mniejsze. Co do planowanej inwestycji nie ma zastrzeżeń. Nie jest tylko pewna osoba inwestora, jednak wszystko jest kwestią odpowiednio sporządzonej umowy. Obecnie temat wywaru nie jest wcale załatwiony, ta sprawa musi być załatwiona.

Na tym składanie wniosków i interpelacji zakończono.

Do pkt. 6
Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji tj. nr 3/2005.

Radni 5 głosami „za” przyjęli przedłożony im protokoł.

Do pkt. 7
Na tym posiedzenie zakończono.Protokółował Maciej Przeździęk


Przewodniczący Komisji

Józef Ratajczak


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 677
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany