Podatki i opłaty

Uchwała Nr XI/ 59/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Uchwała Nr XI/ 59/2007
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok


Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: Dz. U. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,47 zł

b) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej - 15,50 zł

c) budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 7,50 zł

d) budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 3,84 zł

e) budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł

f) budynków letniskowych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,37 zł

2) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 2% ich wartości
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1 m2 powierzchni - 0,67 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – od 1 ha powierzchni - 2,36 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni - 0,12 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące we władaniu gminy Rojewo bądź stanowiące własność mienia komunalnego gminy Rojewo, które nie zostały oddane w najem, dzierżawę, zarząd, użytkowanie bądź, z których korzystają osoby bezumownie.

2) Budynki pozostałe lub ich części i grunty pozostałe, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajęte na potrzeby emerytów, rencistów, którzy zamieszkują w nieruchomości samotnie.

§ 3.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: Dz. U. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rady Gminy zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gmin z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ustalonych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opublikowanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (Monitor Polski z dnia 3 sierpnia 2007 r., Nr 47, poz. 557). Proponowane stawki kształtują się poniżej stawek maksymalnych.

Stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok w porównaniu z rokiem 2007 przedstawiają się jak niżej:

M.Fin. R.G M.Fin. R.G.
2007 2008

1. Od budynków lub ich części:
a) budynków mieszkalnych
– od 1m2 pow. użytkowej 0,57 zł 0,43 0,59 0,47

b) budynków związanych z prowadzeniem
działaln. gospodarczej oraz od budynków mie-
szkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie dział.gospod. – od 1 m2 pow.
użytkowej 18,60 zł 13,20 19,01 15,50

c) budynków zajętych na prowadzenie dział.gospod.
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – od 1 m2 pow. użytkowej 8,66 zł 6,10 8,86 7,50

d) budynków zajętych na prowadzenie dział.gospod.
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- od 1 m2 pow. użytkowej 3,75 zł 3,75 3,84 3,84

e) budynków pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 pow. użytkowej 6,23 zł 3,37 6,37 3,70

f) budynków letniskowych – od 1 m2 pow.
użytkowej 6,23 zł 6,10 6,37 6,37

2. Od budowli lub ich części 2% wartości 2% 2% 2%
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej


3. Od gruntów:

a) związanych z dział. gospodarczą, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – od 1 m2 powierzchni 0,69 zł 0,61 0,71 0,67


b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha
powierzchni 3,65 zł 2,15 3,74 2,36

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 pow. 0,34 zł 0,11 0,35 0,12


Określając stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok proponuje się przyjęcie stawek jak wyżej. Stawki te nie przekraczają górnych stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2007 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 984
17 grudnia 2007 11:59 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany