Podatki i opłaty

Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok.

Uchwała Nr XI/60/2007
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 rok

Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: Dz. U. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 890,00 zł
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.274,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.016,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 870,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 818,00 zł

2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.274,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 890,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 870,00 zł


3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 22 tony :
a) o liczbie osi – dwie 1.212,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.150,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.090,00 zł

4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż 26 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.870,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.660,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.016,00 zł

5) równej lub wyższej niż 26 ton :
a) o liczbie osi – dwie 2.420,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.830,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.288,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.400,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.258,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.144,00 zł

2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.660,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.016,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 916,00 zł

3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 22 tony :
a) o liczbie osi – dwie 1.404,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.274,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.144,00 zł

4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż 26 ton :
a) o liczbie osi - dwie 2.530,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.922,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.274,00 zł

5) równej lub wyższej niż 26 ton :
a) o liczbie osi – dwie 2.580,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 2.060,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.560,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.274,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.520,00 zł
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.570,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :


1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.274,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.430,00 zł

2) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.922,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.546,00 zł

3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.990,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.980,00 zł

4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.288,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.041,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.800,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.860,00 zł

2) równej lub wyższej niż 25, a mniejszej niż 31 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.900,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.880,00 zł

3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub równej 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 1.970,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.920,00 zł

4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.164,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.580,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
1) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.330,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – jedna 134,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 330,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 802,00 zł

2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton :
a) o liczbie osi – jedna 506,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 320,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 870,00 zł

3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o licznie osi – jedna 1.530,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 1.274,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 1.016,00 zł

4) wyższej niż 36 ton :
a) o liczbie osi – jedna 1.540,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 1.328,00 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.398,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – jedna 170,00 zł
b) o licznie osi – dwie 400,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 1.090,00 zł

2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton :
a) o liczbie osi – jedna 684,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 446,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 1.090,00 zł

3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o liczbie osi – jedna 1.570,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 1.500,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 1.274,00 zł

4) wyższej niż 36 ton :
a) o liczbie osi – jedna 1.940,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 1.860,00 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej 1.660,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

1) mniejszej niż 15 miejsc 446,00 zł
2) równej lub wyższej niż 15 miejsc,
a mniej niż 30 miejsc 768,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.730,00 zł
§ 2. Podatnicy podatku od środków transportowych dokonują wpłaty podatku na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział Rojewo, bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

§ 3. Zwolnić z podatku od środków transportowych pojazdy służące do działań ratowniczo-gaśniczych.

§4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: Dz. U. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rady Gmin zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gmin, z tym że roczne stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007 r., Nr 47, poz. 557) i nie mogą być niższe od stawek minimalnych zgodnie z załącznikami nr 1 – 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M. P. z dnia 19 października 2007 r., Nr 76, poz. 813).
Proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2008 rok nie przekraczają stawek maksymalnych i nie są niższe od stawek minimalnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2007 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 979
17 grudnia 2007 12:00 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany