Podatki i opłaty

Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Uchwała Nr V/24/2007
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 marca 2007r.w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998r.
Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Dz. U. nr 96, poz. 874
i Nr 199, poz. 1937 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337)Rada Gminy
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustalić cenę za dostarczenie 1 m3 wody z wodociągu gminnego na terenie

Gminy Rojewo w wysokości 2,00 zł /netto/.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.


§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

2. Traci moc Uchwała NR XXIV/180/2005 r. z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie wysokości ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
U Z A S A D N I E N I E


Aktualnie, od 1 czerwca 2005 r. na terenie Gminy Rojewo obowiązuje cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 1,45 zł za 1 m3 (netto) uchwalona przez Radę Gminy w Rojewie dnia 30 maja 2005 r.

Zważywszy na konieczność dostosowania w/w ceny do kosztów poniesionych w 2006 r. ( a także planowanych na rok bieżący ) na eksploatację stacji i sieci wodociągowych proponuje się ustalić ją na poziomie 2,00 zł/1m3 (netto) .

W związku z tym, że w Gminie Rojewo nie istnieje przedsiębiorstwo, ani inna jednostka organizacyjna zajmująca się działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, podstawą do ustalenia ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę może być przepis art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2009 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 976
11 marca 2009 09:26 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany