Budżet - archiwum

Uchwała Nr XXIII/157/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. dotyczącej uchwalenia budżetu na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/157/2009
Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 marca 2009 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2008 r. dotyczącej uchwalenia budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 86, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1218; Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112),

Rada Gminy Rojewo
uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXI/140/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r., dotyczącej uchwalenia budżetu na rok 2009, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2009 Wójta Gmina Rojewo z dnia 09 marca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetowe w kwocie - 11.248.921,00 zł - zwiększa się o kwotę - 139.000,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 347.193,00 zł - dochody po zmianie wynoszą -11.040.728,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej pozostają bez zmian w kwocie- 1.468.830,00 zł
- zwiększa się o kwotę - 4.000,00 zł
- dotacja po zmianie wynoszą - 1.472.830,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień - bez zmian - 1.500,00 zł
c) subwencja ogólna w kwocie - 5.515.468,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 347.166,00 zł
- subwencja ogólna po zmianach wynosi - 5.168.302,00 zł
z tego:
\" część oświatowa w kwocie - 3.630.360,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 347.166,00 zł
- część oświatowa po zmianie wynosi - 3.283.194,00 zł
\" część wyrównawcza bez zmian - 1.773.717,00 zł
\" część równoważąca bez zmian - 111.391,00 zł
1.1. Dochody majątkowe w kwocie - 85.770,00 zł
- zwiększa się o kwotę - 100.000,00 zł
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą - 185.770,00 zł
1.2. Dochody bieżące kwota - 10.854.958,00 zł

§ 2. Wydatki budżetowe w kwocie -13.539.192,00 zł - zwiększa się o kwotę - 984.000,00 zł - zmniejsza się o kwotę - 238.000,00 zł - wydatki po zmianie wynoszą - 14.285.192,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym:
a) wydatki majątkowe w kwocie - 3.789.198,00 zł
- zwiększa się o kwotę - 980.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 88.000,00 zł
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 4.681.198,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące kwota - 9.603.994,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 4.633.469,00 zł
- dotacje bez zmian w kwocie - 195.280,00 zł - obsługa długu publicznego - 60.000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.290.271,00 zł zostaje zwiększony o kwotę 954.193,00 zł i po zmianach wynosi 3.244.464,00 zł.
Źródłami pokrycia deficytu będą:
- wolnymi środkami w kwocie - 570.598,30 zł
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 2.673.865,70 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki w dziale: Uchwały Rady

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2009 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 70408
31 marca 2009 14:14 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany