Budżet - archiwum

UCHWAŁA NR XXI/140/2008 RADY GMINY ROJEWO z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rojewo na 2009 rok.

T T T

 

UCHWAŁA NR XXI/140/2008
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rojewo na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 86, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.: Dz. U. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 11.339.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody własne w kwocie 3.570.809,00 zł;
2) subwencja ogólna w kwocie 5.515.468,00 zł,
z tego:
a) część oświatowa kwota 3.630.360,00 zł,
b) część wyrównawcza kwota 1.773.717,00 zł,
c) część równoważąca kwota 111.391,00 zł;
3) dotacje celowe 2.253.446,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe kwota 80.770,00 zł,
w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 10.000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 770,00 zł,
c) dotacja z FOGR na przebudowę drogi
gminnej Rojewice - Jarki 70.000,00 zł;
2) dochody bieżące 11.258.953,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 13.629.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 9.840.796,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.789.198,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
1) wynagrodzenia i pochodne 4.747.069,00 zł
2) dotacje w kwocie 195.280,00 zł;
3) obsługa długu w kwocie 60.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.290.271,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.699.45300 zł;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 590.818,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.599.453,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 309.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.685.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się dochody należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 16.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.450,00 zł i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Udziela się z budżetu:
1) dotację podmiotową na łączną kwotę 125.280,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8;
2) dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączna kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
3) dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 23.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 85.000,00 zł;
2) rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy Rojewo w łącznej kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 3.789.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się roczne limity:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 500.000,00 zł;
2) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek (kredytów) zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 1.699.453,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:
1) spłat zobowiązań na kwotę - 309.182,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009;
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej kwoty długu z tego tytułu w kwocie 500.000,00 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień między działami;
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł;
6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 50.000,00 zł;
7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Prognozuje się łączną kwotę długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

Załączniki w dziale: Uchwały Rady

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2009 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 716
11 marca 2009 07:59 Krzysztof Górny - Zmiana treści dokumnetu.
11 marca 2009 07:58 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany