Zarządzenia - archiwum

Zarządrzenie Nr 19/2004


Zarządzenie Nr 19/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 31.05.2004r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo
z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148)

Wójt Gminy
zarządza, co następuje :
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004r. Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r., Uchwałą Nr XIV/113/2004r. Rady Gminy z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004r. Rady Gminy z dnia 19.05.2004r., wprowadza się następujące zmiany :
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.884.912,00 zł – zwiększa się o kwotę - 33.258,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.918.170,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym :
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 704.856,00 zł – zwiększa się o kwotę - 31.507,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 736.363,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.428.549,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.658.262,00 zł – zwiększa się o kwotę - 74.528,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 41.270,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.691.520,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym :
a) wydatki majątkowe – bez zmian - 2.198.766,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące - 6.492.754,00 zł z tego :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.535.803,00 zł – obsługa długu publicznego - 35.000,00 zł – dotacje przedmiotowe - 10.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 773.350,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 19/2004r. Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.05.2004r. spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 33.258,00 zł. Na wyżej wymienione zwiększenia składają się następujące zmiany :
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WAB.I.-3011/20/2004 z dnia 19.05.2004r. zwiększone zostały środki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 1.751,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WAB.I.-3011/22/2004 z dnia 25.05.2004r. zwiększeniu uległy środki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 25.207,00 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych wyniku klęsk suszy w 2003 roku.
3. Na podstawie wskaźników Kierownika Krajowego Biura Wyborczego zawartych w piśmie ZPOW–980-4/04 zwiększeniu uległy środki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego kwotę 6.300,00 zł, które przeznaczone będą na wypłatę zryczałtowanych diet dla 45 członków obwodowych komisji wyborczych.
4. W związku ze zgłoszeniem reprezentacji sportowców wiejskich Gminy Rojewo w Olimpiadzie – Więcbork 2004, zwiększa się środki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 4.000,00 zł na zabezpieczenie w/w imprezy (noclegi, wyżywienie) oraz uszycie strojów sportowych. Środki na ten cel pochodzić będą ze środków rezerwy ogólnej.
5. Zwiększa się środki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 4.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na zakup zegarów astronomicznych, które sterować będą zapalaniem i wygaszaniem lamp oświetlenia ulicznego. Pozwoli to na oszczędne zużycie energii elektrycznej. Środki na w/w cel pochodzić będą z rezerwy ogólnej.
6. Pozostałe zmiany między rozdziałami i paragrafami ramach działów zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 19/2004 z dnia 31.05.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.300,00 11.269,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejsk. 6.300,00 9.969,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.300,00 9.969,00
801 Oświata i wychowanie 1.751,00 34.932,00
80101 Szkoły podstawowe 1.751,00 1.968,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.751,00 1.751,00
852 Pomoc społeczna 25.207,00 646.373,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołow. 25.207,00 25.207,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 25.207,00 25.207,00
RAZEM : 33.258,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 33.258,00 7.918.170,00Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 19/2004 z dnia 31.05.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody

Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.300,00 11.269,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejsk. 6.300,00 9.969,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.300,00 9.969,00
852 Pomoc społeczna 25.207,00 646.373,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołow. 25.207,00 25.207,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 25.207,00 25.207,00
RAZEM : 31.507,00
OGÓŁEM ZWIEKSZENIA : 31.507,00 736.363,00
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 19/2004 z dnia 31.05.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki

Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.300,00 11.269,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejsk. 6.300,00 9.969,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 6.300,00 6.300,00
852 Pomoc społeczna 45.867,00 646.373,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.000,00 13.000,00 336.135,00
3110 Świadczenia społeczne 13.000,00 306.480,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.000,00 13.961,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7.660,00 7.660,00 181.325,00
3110 Świadczenia społeczne 7.660,00 173.985,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.660,00 7.340,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołow. 25.207,00 25.207,00
3110 Świadczenia społeczne 25.207,00 25.207,00
RAZEM : 52.185,00 20.660,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 31.525,00 706.442,00


Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 19/2004 z dnia 31.05.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5.000,00 5.000,00 126.548,00
40002 Dostarczanie wody 126.548,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 19.845,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 12.925,00
750 Administracja publiczna 410,00 410,00 1325.978,00
75023 Urzędy gmin 310,00 310,00 1031.018,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 310,00 36.311,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 310,00 60.735,00
75095 Pozostała działalność 100,00 100,00 196.610,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 31.686,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 2.758,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.300,00 11.269,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.300,00 9.969,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz. 6.300,00 6.300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.200,00 1.200,00 34.036,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 1.200,00 1.200,00 34.036,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 -
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 -
4260 Zakup energii 500,00 1.000,00
4270 Zakup usług remontowych 700,00 4.700,00
758 Różne rozliczenia 8.000,00 69.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 8.000,00 69.000,00
4810 Rezerwy 8.000,00 69.000,00
801 Oświata i wychowanie 1.751,00 3404.441,00
80101 Szkoły podstawowe 1.751,00 1826.143,00
3110 Świadczenia społeczne 1.751,00 1.751,00
852 Pomoc społeczna 45.867,00 20.660,00 953.376,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.000,00 13.000,0 336.135,00
3110 Świadczenia społeczne 13.000,00 306.480,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.000,00 13.961,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7.660,00 7.660,00 276.325,00
3110 Świadczenia społeczne 7.660,00 268.985,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.660,00 7.340,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołow. 25.207,00 25.210,00
3110 Świadczenia społeczne 25.207,00 25.207,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 6.000,00 872.153,00
90002 Gospodarka odpadami 6.000,00 6.000,00 55.441,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 12.267,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 13.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.000,00 193.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 8.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,00 198.128,00
92109 Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby 4.000,00 122.425,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 18.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 27.284,00
RAZEM : 74.528,00 41.270,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA : 33.258,00 8691.520,00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 394
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany