Zarządzenia - archiwum

Zarządrzenie Nr 9/2004

Zarządzenie Nr 9/2004
Wójta Gminy Rojewo
Z dnia 30.03.2004r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo
z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148)

Wójt Gminy
Zarządza, co następuje :

W Uchwale Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 1
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.536.677,00 zł pozostają bez zmian
2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.310.027,00 zł – zwiększa się o kwotę - 2.250,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 2.250,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.310.027,00 zł (zgodnie z załącznikiem)
załącznikiem tym :
a) wydatki majątkowe – bez zmian - 2.197.741,00 zł b) wydatki bieżące – bez zmian - 6.112.286,00 złz tego :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.524.681,00 zł – dotacje w kwocie - 19.200,00 zł – wydatki na obsługę długu w kwocie - 35.000,00 zł

§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 773.350,00 zł pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie :

Zarządzenie nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2004r. nie powoduje zmian wielkości dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz deficytu budżetowego, przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/105/2004r. Wprowadzone zostały zmiany w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami. Korekty te dotyczą :
· Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększone zostały środki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń. Zwiększenie to było podyktowane przedłużeniem palaczowi c.o. w budynku mienia komunalnego po byłej szkole podstawowej w Starej Wsi umowy zlecenia o jeden miesiąc
· Dział 750 – Administracja państwowa w rozdziale „różna działalność” – zmiany zostały wprowadzone w związku z dodatkowym zatrudnieniem bezrobotnych
· Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – w rozdziale tym zostały zwiększone środki na remont pomieszczenia socjalnego OSP; do budżetu przyjęto przewidywany koszt w/w zadania, który okazał się za niski
· Dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej; w rozdziale tym została wprowadzona korekta mylnie naliczonego wynagrodzenia rocznego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 9/2004 z dnia 30.03.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz. § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 120,00 120,00 100.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruch. 120,00 120,00 100.169,00
4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 100,00 274,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 46,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 15.280,00
750 Administracja publiczna 900,00 900,00 1.325.978,00
75095 Pozostała działalność 900,00 900,00 196.610,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 736,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 5.934,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 21.554,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na przeciwpożarowa 1.000,00 1.000,00 34.036,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000,00 1.000,00 34.036,00
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 4.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 9.000,00
852 Pomoc społeczna 230,00 230,00 583.603,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 230,00 230,00 134.000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230,00 7.101,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230,00 9.625,00
RAZEM : 2.250,00 2.250,00
OGÓŁEM : - - 7.536.677,00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 417
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany