Komunikaty - archiwum

Gniewkowskie Biegi im. Rodziny Milewskich !

I. REGULAMIN
I  Gniewkowskiego Marszu Nordic Walking
im. RODZINY MILEWSKICH

I.     CEL IMPREZY
1.   Popularyzacja Nordic Walking jako alternatywnej formy aktywności fizycznej
2.    Zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu,
3.    Promocja miasta Gniewkowa i Gminy Rojewo

II.   ORGANIZATORZY 
1. Urząd Miasta i Gminy w Gniewkowie
2. Gmina Rojewo
3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
4. Towarzystwo Gimnastyczne „ Sokół” w Gniewkowie
5. Urząd Marszałkowski w Toruniu
III. TERMIN I MIEJSCE
1.    09.10. 2011 r., godz. 10:30
2.    Start i Meta: Gniewkowo Stadion Miejski im Mariana Tepera ul Parkowa 7
3.    Dystans: ok.5 km
4.    Trasa prowadzi ulicą Parkową Gniewkowa i drogami leśnymi
5.    Biuro zawodów Gniewkowo Stadion Miejski im Mariana Tepera ul Parkowa PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9;00 otwarcie biura zawodów Gniewkowo Stadion Miejski im Mariana Tepera ul Parkowa
10.00; zamknięcie listy startowej marszu
10.30; start marszu
11.30 zamknięcie listy startowej biegu
12.00. start biegu na 10 km
13.30; wręczanie nagród
16.00; zamknięcie biura zawodów

IV.    UCZESTNICTWO
1.  W marszu Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 09.10.2011 r.
ukończą 18 lat.
Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod  warunkiem
posiadania pisemnej zgody opiekuna na udział w marszu.
2.   Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie 
złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
3.   Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów odbędzie się w Biurze Zawodów,             
09.10.2011 r.      w godz. 9:00-10:00 .
4.  W marszu startować mogą wszyscy chętni, którzy:
*  dokonają zgłoszenia do dnia 01 października 2011 roku, listownie T.G. Sokół 
Gniewkowo ul Sobieskiego 25, tel 791927213 lub drogą elektroniczną link do zapisu
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/261/starts/new

Link na listę osób zapisanych

http://www.elektronicznezapisy.pl/events/261/starts

* mieszkańcy Gniewkowa i Rojewa zwolnieni z opłaty
* pozostali uiszczą opłatę startową w wysokości 10 złotych ( płatne na miejscu )
5.  Warunkiem udziału w imprezie jest posiadanie kijków umożliwiających pokonanie trasy
techniką Nordic Walking.
6.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, poleceń osób
zabezpieczających trasę rajdu i organizatorów
7.   Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu startujących

V.    NAGRODY
Uczestnicy, którzy ukończą marsz otrzymają: medale okolicznościowe (pierwsze 50 osób)
Nagrody dla najszybszych mieszkańców Gniewkowa i Gminy Rojewo
Za zajęcie miejsc I - III otrzymają nagrody rzeczowe.

VI. KATEGORIE WIEKOWE
5 km - kobiety
18-35 lat
36-50 lat
pow. 50 lat
5 km - mężczyźni
18-35 lat
36-50 lat
pow. 50 lat

VII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Marsz Nordic Walking ma charakter imprezy rekreacyjnej.
2.    Przed rozpoczęciem rajdu o godz. 10.15 zostanie przeprowadzona wspólna rozgrzewka.
3.    Na trasie marszu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane    
do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
4.    Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
5.    Wszystkich uczestników obowiązują zasady Fair Play Nordic Walking.                                                                                               
6.     Po biegu organizator zapewnia uczestnikom napoje oraz gorący posiłek.
7      Szatnie i natryski w budynku na obiekcie boiska .
8.    Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów,
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu,   
wynikające z winy uczestników.
10.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego Marsz

 

REGULAMIN
XVII  Gniewkowskiego Biegu
im. RODZINY MILEWSKICH

1. CEL ZAWODÓW
* popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
* popularyzacja biegów masowych,
* zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu,
* promocja miasta Gniewkowa i  Gminy Rojewo

2. ORGANIZATORZY
* Urząd Miasta i Gminy w Gniewkowie
* Gmina Rojewo
* Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
* Towarzystwo Gimnastyczne „ Sokół” w Gniewkowie
* Urząd Marszałkowski w Toruniu

3. TERMIN I MIEJSCE
TERMIN: Zawody odbędą się 09 października 2011 r. godz .12.00
MIEJSCE: Gniewkowo Stadion Miejski im Mariana Tepera ul Parkowa 7
START :Rojewo- na drodze wojewódzkiej nr 246
META : Gniewkowo Stadion Miejski im Mariana Tepera ul Parkowa 7
DYSTANS: 10km nawierzchnia: asfalt
OZNAKOWANIE : oznakowany każdy kilometr ,
LIMIT CZASU: limit wynosi 1,5 godz. Osoby, które ukończą bieg po limicie
czasu nie będą klasyfikowane.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy
i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania
i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

4. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9.00 otwarcie biura zawodów Gniewkowo Stadion Miejski im Mariana Tepera ul Parkowa 7
11.30; zamknięcie listy startowej biegu głównego
12.00; start ostry do biegu głównego
13.30; wręczanie nagród
16.00; zamknięcie biura zawodów

5. UCZESTNICTWO
W biegu startować mogą wszyscy chętni, którzy:
* dokonają zgłoszenia do dnia 01 października 2011 roku, listownie T.G. Sokół Gniewkowo ul Sobieskiego 25, tel 791927213 lub drogą elektroniczną link do zapisu
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/257/starts/new
Link na listę osób zapisanych
http://www.elektronicznezapisy.pl/events/257/starts
*  mieszkańcy Gniewkowa i Rojewa zwolnieni z opłaty
*  pozostali uiszczą opłatę startową w wysokości 10 złotych ( płatne na miejscu )
*  podadzą dokładne dane personalne i klub
*  ukończyli 18 rok życia,
*  możliwość uczestnictwa w biegu mają  również osoby w wieku 16-18 lat,
które przedstawią pozwolenie na udział od rodziców lub prawnych opiekunów
z ich podpisem i numerem pesel. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność 
rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
*  Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego zdolności
do udziału w biegach długodystansowych, lub do podpisania oświadczenia udziału
na własną odpowiedzialność.
*  okażą przy pobieraniu numeru startowego dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. KATEGORIE WIEKOWE
K – 1  16-19 lat     M –1   16-19 lat
K – 2  20 - 29 lat   M - 2   20 - 29 lat
K - 3  30 - 39 lat    M - 3  30 -39 lat
K - 4  40 - 49 lat    M -4   40 -49 lat
K - 5  50 - 59 lat    M- 5   50 -59 lat
K - 6  60 -70 lat     M -6    60 -70 lat
K-7    70 +             M-70+

7. NAGRODY
Uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają medale okolicznościowe (pierwszych 150 biegaczy)
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III
zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrody dla najszybszych mieszkańców Gniewkowa i Gminy Rojewo.
Za zajęcie miejsc I - III w kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania

8. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Biegi odbędą się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy : zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu,
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Pożarnej i Policji.
4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy po biegu zapewniają uczestnikom napoje oraz gorący posiłek.
Szatnie i natryski na obiekcie boiska .
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich
kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu.

Adres do korespondencji: T.G. Sokół Gniewkowo ul Sobieskiego 25  88-140 Gniewkowo .


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2011 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Cybulski
Ilość wyświetleń: 750
04 października 2011 14:20 Michał Cybulski - Zmiana danych dokumentu.
04 października 2011 14:19 Michał Cybulski - Zmiana danych dokumentu.
04 października 2011 14:17 Michał Cybulski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany