W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY ROJEWO I ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU

XML

Treść

Rojewo, dn. 05.12.2018 r.RRIII.6140.3.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
"WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY ROJEWO I ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W SCHRONISKU"


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów tej ustawy - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rojewo oraz sprawowanie nad nimi opieki w schronisku. W ramach świadczenia w/w usługi wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:


a)      odbioru lub wyłapywania bezdomnych zwierząt najpóźniej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia dokonanego przez uprawnionego pracownika urzędu gminy Rojewo;

b)      sprawowania opieki nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku, w tym zapewnienia wyżywienia oraz kompletnej opieki weterynaryjnej;

c)      przeprowadzania 15-dniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt;

d)      znakowania zwierząt poprzez czipy podskórne;

e)      prowadzenia ewidencji zwierząt;

f)       przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji wszystkich zwierząt przebywających w schronisku, w przypadku szczeniaków: kastracja po osiągnięciu 3-go miesiąca życia, natomiast sterylizacja po osiągnięciu 6-go miesiąca życia;

g)      wykonywania szczepień zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi;

h)      w przypadku śmierci zwierzęcia utylizacji zwłok na własny koszt;

i)       w wypadku zgonu, eutanazji bądź adopcji zwierzęcia informowania o w/w zdarzeniach;

j)       usypiania ślepych miotów;

k)      zapewnienie wolnych miejsc dla skierowanych zwierząt bezdomnych w okresie obowiązywania umowy;

l)       aktywnego poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

m)   przekazania do adopcji minimum 4 zwierząt w okresie obowiązywania umowy. W przypadku nie osiągnięcia oferowanego w ofercie wskaźnika adopcji w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdego nie oddanego do adopcji zwierzęcia.


2.    Wykaz dokumentów jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

a)      aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.);

b)      aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1967);

c)      kserokopię umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku.

3.      Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego dnia złożenia ofert).

4.      Kryteria wybory ofert

Najniższa łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia


5.      Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo do dnia 14 grudnia 2019 r. lub drogą elektroniczną na adres rojewo@rojewo.pl . Oferta złożona droga elektroniczną musi zostać potwierdzona listownie.


6.      Informacje uzupełniające

a)      Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Joanna Sobocińska, e-mail: rolny@rojewo.pl .

b)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert.

c)      Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie zamówienia w stosunku do ilości określonych w zapytaniu ofertowym.


 


 Załączniki:     

  1. Formularz ofertowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane