W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Uchwała nr X/62/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 r.
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.2))
Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR X/62/2019
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
Rojewo na 2020 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.2)) Rada Gminy Rojewo uchwala, co
następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. obowiązujące na terenie Gminy Rojewo
w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 4,28 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 10,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem budynków rekreacji indywidualnej (budynki letniskowe), o których mowa w §
3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065), dla których stawka wynosi 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2244.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane