Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Uchwała nr VIII/54/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Status Obowiązująca

Treść

 

Uchwała Nr VIII/54/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
 
zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r.,

- Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 kwietnia 2019 r.,

- Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 maja 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 czerwca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 czerwca 2019 r.,

- Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 czerwca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2019 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:


1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie    -    20.884.846,92 zł

- zwiększa się o kwotę    -         244.521,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą    –    21.129.367,92 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1),

z czego:

1) Dochody bieżące    -   20.818.987,52 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane
w kwocie     -      5.190.627,91 zł

pozostają bez zmian

 

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane
w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie    -      5.981.435,00 zł

z tego:

  • Subwencja oświatowa w kwocie      –    3.699.192,00 zł
  • Subwencja wyrównawcza w kwocie  -   2.282.243,00 zł,

pozostaje bez zmian

d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych    -         403.931,61


2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie    -        283.380,40 zł

- zwiększa się o kwotę    –          27.000,00 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą    –        310.380,40 zł

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje    -       156.798,40 zł

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych    -         129.798,40 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia    -         111.931,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności     -            41.651,00 zł


 

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie    -    22.163.258,60 zł

- zwiększa się o kwotę    -         458.521,00 zł

- zmniejsza się o kwotę    –        214.000,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą    -    22.407.779,60 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2),

z czego:

1)Wydatki bieżące w kwocie    -    20.514.177,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne    -     8.674.875,95 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych    -     5.661.495,26 zł

- dotacje na zadania bieżące      -        273.463,90 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych    -     5.399.871,00 zł

- wydatki na obsługę długu    -        100.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych    -         404.471,61 zł


2) Wydatki majątkowe zaplanowane  w kwocie    -      1.866.601,88 zł

- zwiększa się o kwotę    –           27.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą    –      1.893.601,88 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3)

w tym:

- dotacje na zadania majątkowe    –           5.000,00 zł

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych    -        152.704,00 zł.


§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł  pozostaje bez zmian,
a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 903.151,71 zł oraz z wolnych środków w kwocie 375.259,97 zł.

§ 3. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w łącznej kwocie 859.246,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie 922.092,00 zł, w tym środki niewykorzystane z 2018 r. w kwocie 62.846,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 oraz 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
 

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 244.521,00 zł. 

Zwiększenia wydatków dotyczą wydatków bieżących w kwocie 217.521,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 27.000,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł pozostał bez zmian.


Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą:

1. Umową Nr UM_RW.7152.1.090.2019 z dnia 22 maja 2019 r. (Urz. Marsz. 28.06.2019 r.) zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo na wykonanie zadania pod nazwa: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym: Płonkówko cz. dz. 152”, Województwo na 2019 r. dla Gminy Rojewo przyznało środki w kwocie 27.000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2019 r. zaplanowano środki na zadanie majątkowe w ramach: „Przebudowy drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko” w kwocie 210.000 zł.  W związku z podpisaną umową dokonano zmiany montażu finansowego ww. zadania – poz. 10 załącznika – Zadania inwestycyjne na 2019 rok.

2. W związku z wypowiedzeniem z dniem 31 maja 2019 r. umowy na świadczenie usług,
w zakresie „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo” przez Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT, Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony.

W wyniku ogłoszonego przetargu złożono jedną ofertę przez przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o. o. na kwotę 1.100.304,00 zł. Miesięczna opłata za odbiór
i zagospodarowanie odpadów wynosi 91.692,00 zł. Wg wyliczeń (stawka poprzednia/stawka po zmianie) miesięczna różnica dochodów (wydatków) wynosi 54.380,30 zł. W celu prawidłowej realizacji budżetu na 2019 r. zabezpiecza się, po stronie dochodów i wydatków, środki w kwocie 217.521,20 zł. Zwiększenie dochodów pochodzić będzie z zwiększenia stawek za odbiór odpadów. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach, na które składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi..

3. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami: 90001, 90002 i 90019 i pomiędzy paragrafami 4210, 4270 i 4300 na kwotę 214.000,00 zł są spowodowane koniecznością prawidłowej realizacji budżetu.

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne i uzasadnione.

Załączniki

VIII/54/2019 pdf, 1.71 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij