W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Uchwała nr VIII/53/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
na podstawie art. 6k ust.1, 2, 2a i 3 w związku z art.6i i art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm .) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 506)
status uchwały obowiązująca
UCHWAŁA Nr VIII/53/2019
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

 

Na podstawie art. 6k ust.1, 2, 2a i 3 w związku z art.6i i art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm[1].) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 506) uchwala się co następuje:


§1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 i § 3.


§2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  w sposób selektywny w wysokości  20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na miesiąc od osoby.


§3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 40,00 zł  (słownie: czterdzieści złotych) na miesiąc od osoby.


§4. 1.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób  selektywny:

1)      Pojemnik o pojemności 110l/120l w wysokości 54,00 zł;

2)      Pojemnik o pojemności 240l w wysokości 108,00 zł;

3)      Pojemnik o pojemności 1100l w wysokości 250,00 zł;

4)      Pojemnik o pojemności 5000l w wysokości 1250,00 zł;

5)      Pojemnik o pojemności 7000l w wysokości 1875,00 zł;

 2.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1)      Pojemnik o pojemności 110l/120l w wysokości 108,00 zł;

2)      Pojemnik o pojemności 240l w wysokości 216,00 zł;

3)      Pojemnik o pojemności 1100l w wysokości 500,00 zł;

4)      Pojemnik o pojemności 5000l w wysokości 2500,00 zł;

5)      Pojemnik o pojemności 7000l w wysokości 3750,00 zł;

§5. Traci moc Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.


§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.


§7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach rada gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców z jednoczesnym ustaleniem stawki takiej opłaty, w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców ustala stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Przy ustaleniu stawki opłaty organ stanowiący związany jest bezwzględnie kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu, w tym kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy. Na mocy art. 6k ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2)  ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3)  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

4)  przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na który składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczają do pokrycia wydatków funkcjonowania systemu.

W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawki opłaty na takim poziomie, który pozwoli na osiągnięcie wpływów w wysokości pozwalającej pokryć koszty funkcjonowania dokonano szczegółowej analizy prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie Gminy Rojewo. W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono, iż w celu zapewnienia wystarczających do samofinansowania się systemu środków finansowych w latach 2019-2020, konieczne jest zwiększenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U z 2018 r. poz.1629 oraz w Dz. U. z 2019 r. poz.730.

Załączniki

Powiadom znajomego