W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Rokowania po IV nierozstrzygniętym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rojewo.

XML

Treść

Wójt Gminy Rojewo ogłasza

rokowania

po IV nierozstrzygniętym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rojewo.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Jaszczółtowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 162/13 o pow. 0,1415 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono decyzją Wójta Gminy Rojewo nr 20/2019 o warunkach zabudowy z dnia 14.03.2019 r. dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.


Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi:  40.000,00 zł.

Do zaoferowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Zaliczka w kwocie 4.000,00 zł.

Terminy przeprowadzonych przetargów zakończonych wynikiem negatywnym 11.07.2019 r., 30.09.2019 r., 05.11.2019 i 18.02.2020 r.


Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rojewie, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, sala nr 16.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie Urzędu Gminy w Rojewie oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny tj. kwota 4.000,00 zł przelewem na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim o/Rojewo nr 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050.


Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Rojewie do dnia 29.07.2020 r. do godz. 15.00 z dopiskiem

„Rokowania - Jaszczółtowo dz. nr 162/13”Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
    1. kopię dowodu wpłaty zaliczki (wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 29.07.2020 r.)

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zastrzega sobie  prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.Załączniki

Ogłoszenie pdf, 106 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane