W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Petycja - Dbajmy o najmłodszych

Wersja strony w formacie XML
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Dane wnioskodawcy//petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02) 
 
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST - Prezydenta  - o przekazanie poniższego wniosku -  do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich przedszkoli i  szkół podstawowych
 
§2) Fakultatywnie Prosimy również o przekazanie petycji do przedszkoli, szkół podstawowych  - miejscowo właściwych dla Gminy/Miasta, których organem założycielskim jest Fundacja/Stowarzyszenie. 
 
§3) Jak zwykle - wnosimy o zwrotne potwierdzenie - otrzymania niniejszej petycji  przez Gminę oraz opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww Ustawy o petycjach. 
 
Niniejszy wniosek przekazujemy za pośrednictwem JST, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy część szkół i przedszkoli, nadzorowanych przez Kierownika JST,  nie posiada elektronicznych skrzynek podawczych w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - zintegrowanych z elektronicznym dziennikiem korespondencji.   
Rzeczone potwierdzenie wraz z informacją z wyszczególnieniem placówek oświatowych, nadzorowanych przez JST, wnosimy o przekazanie wnioskodawcy w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA  - potwierdzenie i odpowiedź (specyfikacja jednostek organizacyjnych) nie muszą być sygnowane podpisem elektronicznym.   
 
----------- koniec części dotyczącej wniosku kierowanego do Gminy --------------- 
 
Wniosek właściwy - do przekazania Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych)  
Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Przedszkola 
 
Petycja I -  w trybie ustawy o petycjach. 
 
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły/Przedszkola  o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach/przedszkolach 
 
Osnowa Wniosku 
 
§1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. z 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delagacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów Szkół i Przedszkoli  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów. 
 
§1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani -  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  - wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(...)"
 
Petycja II - odrębna 
§2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  - petycję w przedmiocie -  podjęcia przez Dyrektora Szkoły/Przedszkola  - stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 
 
Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie - na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań - związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły/przedszkola. 
 
Osnowa Petycji:
Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.
 
Wniosek Odrębny  - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
§3) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w trybie dyspozycji Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do Informacji Publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26)  wnosimy o  Udzielenie informacji publicznej w przedmiocie danych kontaktowych Pracownika Szkoły/Przedszkola, który w zakresie powierzonych mu kompetencji wykonuje (lub bedzie wykonywał) zadania związane z procedowaniem zbiorowych zakupów produktów/usług, o którym mowa w naszym wniosku. Wnosimy aby w odpowiedzi podano jego imię i nazwisko, tel. służbowy oraz adres e-mail. 
§4) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w  przedmiocie:
- Czy w ciągu ostatniego roku -  Rada Rodziców - występowała do Dyrektora Szkoły -  stosownie do dyspozycji art. 84 ust. 1 - Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z 2018.05.24) - z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły?*(w przypadku przedszkola rzeczone pytanie można pominąć) 
 
§5) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - wnosimy w trybie ww. przepisów - o krótkie  opisanie (maksymalnie w 3 zdaniach) -  treści rzeczonego wniosku oraz ewentualnych skutków jego wdrożenia.
 
§6) W trybie ww. przepisów - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - Podmiotu (Nazwa Podmiotu) - jaki na dzień złożenia przedmiotowego wniosku - świadczy usługi w zakresie dostarczania wody pitnej dla Uczniów. 
 
§6a) Jeśli taki Podmiot istnieje - tym samym udzielono twierdzącej odpowiedzi w pkt §6 - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie kwantyfikacji opłacanych przez szkołę - ze środków publicznych   dostaw - scilicet:
- ilości dystrybutorów i butli wody 
- opłaty za rzeczone usługi - jakie ponosiła szkoła w ciągu ostatniego pół roku (styczen-czerwiec 2018 r.).
- terminu obowiązywania przedmiotowej umowy z aktualnym podmiotem dostarczającym wodę. 
 
W odpowiedzi prosimy o wyszczególnienie podziału na  cenę za dzierżawę dystrybutorów z wyszczególnieniem ilości dystrybutorów, oraz cenę za jedną butlę - z wyszczególnieniem pojemności rzeczonej butli.
 
§6b) W przypadku - gdy Szkoła/Przedszkole  korzysta z dostaw w formacie PET (woda w zgrzewkach) - wnosimy o wyszczególnienie tego faktu wraz z odnośną kwantyfikacją cenową - jak wyszczególniono powyżej. 
 
 
§6c) Aby zaproponować ewentualną sanację tego obszaru - w trybie art. 241 KPA i sprawić aby środki publiczne były jeszcze bardziej optymalnie wydatkowane w tym obszarze  - wnosimy o podanie szczegółowych danych jw. 
 
 
§7) Podmioty  biorące udział wraz z Wnioskodawcą -  w optymalizacji funkcjonowania tego obszaru  - zajmują się ex professo - przedmiotową problematyką i posiadają - stosownie do art. 28 KPA - interes prawny związany z zamiarem zainteresowania Dyrektorów Szkół i Przedszkoli  - wyżej sygnalizowanymi zagadnieniami. Oczywiście - procedura na wszystkich etapach powinna być prowadzona lege artis - z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, etc 
 
§8) Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. 
Zdaniem wnioskodawcy obszar ten - stosownie do art. 241 KPA, wymaga optymalizacji, szczególnie że Najwyższa Izba Kontroli sygnalizuje tak dużą bezczynność Gmin i Szkół w tej materii. 
 
§9) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail zdrowa-woda@samorzad.pl
 
§10) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach -  została udzielona - zwrotnie na adres e-mail zdrowa-woda@samorzad.pl 
§10a) Wnosimy aby odpowiedź w przedmiocie pytania dotyczącego spraw publicznych - została udzielona zwrotnie - w postaci elektronicznej – na adres e–mail: zdrowa-woda@samorzad.pl - w trybie odnośnych dyspozycji Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
§11) Wnosimy o niewykonywanie telefonów do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany wyżej adres: zdrowa-woda@samorzad.pl   - przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.   
 
 
Podmiot Wnoszący Petycję: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
 
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: zdrowa-woda@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
* - niepotrzebne - w mniemaniu Adresata - klauzule proszę pominąć - zgodnie z różnicami pomiędzy Szkołą, a Przedszkolem.  
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane