W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Zarządzenie nr 80/2019

Wersja strony w formacie XML
Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 04 września 2019 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.[1]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236
i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 stycznia 2019 r.,

2. Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 stycznia 2019 r.,

3. Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2019 r.,

4. Zarządzeniem Nr 112019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2019 r.,

5. Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2019 r.,

6. Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r.,

7. Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,

8. Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 kwietnia 2019 r.,

9. Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2019 r.,

10. Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 kwietnia 2019 r.,

11. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.,

12. Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 maja 2019 r.,

13. Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 czerwca 2019 r.,

14. Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 czerwca 2019 r.,

15. Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.,

16. Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 czerwca 2019 r.,

17. Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2019 r.,

18. Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2019 r.,

19. Uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.,

20. Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.,

21. Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 2 sierpnia 2019 r.,

22. Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 sierpnia 2019 r.,

23. Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2019 r.,

24. Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:


1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 21.361.310,92 zł

- zwiększa się o kwotę – 765,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 21.362.075,92 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1),               

z czego:

1) Dochody bieżące - 21.051.695,52 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zaplanowane w kwocie - 5.382.270,91 zł

- zwiększa się o kwotę – 765,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą 5.383.035,91 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2),               

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane
w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian;

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 5.981.435,00 zł pozostaje bez zmian,

d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie – 403.931,61 zł

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - 310.380,40 zł

pozostają bez zmian                                                                         

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - 156.798,40 zł

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych - 129.798,40

b) dochody ze sprzedaży mienia - 111.931,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 41.651,00 zł

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie - 22.639.722,60 zł

- zwiększa się o kwotę - 13.765,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 13.000,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą 22.640.487,60 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3)                   

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 20.746.885,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.651.823,95 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.718.355,26 zł

- dotacje na zadania bieżące - 273.463,90 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.598.771,00 zł

- wydatki na obsługę długu - 100.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 404.471,61 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane  w kwocie - 1.893.601,88 zł

pozostają bez zmian

w tym:

- dotacje na zadania majątkowe – 5.000,00 zł

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 152.704,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł pozostaje bez zmian,
a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 903.151,71 zł oraz z wolnych środków w kwocie 375.259,97 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2019 r., zmieniającego Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.


Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów
i wydatków budżetowych o kwotę 765,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2019 z dnia 3 września 2019 r.,  który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855Rodzina, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, §2010 o kwotę 765,00 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres styczeń – wrzesień 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

2. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami 90013, 90015 i 90026 i pomiędzy paragrafami 4260, 4270 a 4300 na kwotę 13.000,00 zł celem zabezpieczenie środków na pozostałe zakupy (utrzymanie bezpańskich zwierząt
w schronisku i przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów).


Zmiany dotyczą wydatków bieżących. Mają na celu prawidłową realizację budżetu, w granicach udzielonego upoważnienia, m.in. dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami (§ 13 ust. 2 Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok).

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane