W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Zarządzenie nr 76/2019

XML

Treść

Zarządzenie Nr 76/2019

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 02 września 2019 r. 


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2020 rok.


            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.[1]), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[2]) w związku z § 1 Uchwały Nr XX/112/2012  Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, Wójt Gminy Rojewo zarządza, co następuje:


§ 1. Przystąpić do opracowania projektu budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok.

§ 2. Przyjąć podstawowe wskaźniki do prac nad projektem budżetu na 2020 rok:


1. Dochody wynikające z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2019, w tym:

1) podatki i opłaty lokalne:

a) stawki podatku od nieruchomości – wzrost o 4% w stosunku do roku 2019,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

b) stawki podatku od środków transportowych – na poziomie 2019 r., z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

c) podatek rolny – stawka na poziomie 46 zł/1dt, 

2) subwencje i dotacje do projektu budżetu przyjąć w wysokościach podanych przez właściwe organy,

3) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2020 r. przyjąć w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów,

b) podatek dochodowy od osób prawnych ustalić się na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

4) dochody z majątku gminy oszacować na podstawie wykazów mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2020 r. oraz z zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości,

5) pozostałe dochody planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r.
z uwzględnieniem zmian przepisów.


2. Wydatki bieżące na 2020 r. winny być projektowane w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i ustala się je na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r., pomniejszone o jednorazowe wydatki roku 2019 z tym, że:

1) wydatki na media zwiększyć o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 2,5%, a wydatki na: zakup energii elektrycznej o 40%, oświetlenie uliczne (konserwacja) wzrost o 19%,

2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrost do 3% wg stanu zatrudnienia na dzień
30 września 2019 r. za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w ramach staży dla osób bezrobotnych i robót publicznych (wykonanie będzie uzależnione od możliwości finansowych Gminy); podać ilość uprawnionych osób i poszczególne wielkości przypadające na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych i inne),

3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (w tym planowany na dzień 1 stycznia 2020 r. wzrost wynagrodzeń
i pochodnych),


- Kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy, przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2019 r. pomnożona przez liczbę 12, przewidywany wzrost dodatków stażowych i powiększona o jednorazowe wielkości (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne nauczycieli, itp. Uwaga: podać ilość uprawnionych osób i poszczególne wielkości przypadające na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych i inne ).

Wynagrodzenia pracowników samorządowych  należy zaplanować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Planowany fundusz nagród na 2020 r. dla pracowników administracji i obsługi nie możeprzekroczyć 2% wartości naliczonego wynagrodzenia w paragrafie 4010 właściwej jednostki budżetowej (wykonanie będzie uzależnione od możliwości finansowych Gminy).

2) Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872) z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające
z ustawy.

3) Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.).

4) Składki na Fundusz Pracy i SFWON na 2020 r. planuje się w wysokości 2,45% miesięcznie. 

5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1352). Do planowania odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
W odniesieniu do nauczycieli, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.).

6) Przyjąć na 2020 r. wysokość płacy minimalnej w kwocie 2.450,00 zł i stawki godzinowej  16,00 zł (umowy zleceń) – wg projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ewentualna zmiana kwot podana będzie w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów
w terminie do 15 września br. w „Monitorze Polskim”.

7) Na wydatki funduszu sołeckiego na 2020 r. planuje się środki finansowe w kwocie 360.684,30 zł.

3. Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2020 r. dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – kwota 252.977,00 zł, w tym dla samorządowej instytucji kultury kwota – 252.383,00 zł,

b) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – szacunkowy plan 55.000,00 zł. 

4. Planując wydatki na realizację zadań remontowych - należy uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia i podać realną kalkulację kosztów (dotyczy wszystkich, w tym jednostek organizacyjnych).

5. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych planowanych na 2020 r. należy uwzględnić przede wszystkim:

1)      Zaawansowanie robót na koniec 2019 r. dla zadań rozpoczętych,

2)      Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

3)      W wydatkach inwestycyjnych priorytetem są zadania kontynuowane oraz dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

§3. 1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, kierowników referatów i pracowników merytorycznych w Urzędzie Gminy do złożenia materiałów planistycznych w terminie do dnia  25 września 2019 r. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu winny składać się z części tabelarycznej
i opisowej ze szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacjami w wersji papierowej
i elektronicznej. Szczegółowo należy opisać pojawiające się różnice między wydatkami roku 2019 a 2020.

2. Jednostki organizacyjne składają wnioski zgodnie z uchwałą Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo.

3. Wnioski i materiały planistyczne należy składać Wójtowi Gminy Rojewo do sekretariatu pokój Nr 12, w nieprzekraczalnym terminie jak wyżej.

 

§4. Projekt planów finansowo-rzeczowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na dzień
1 stycznia 2020 r.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok

 

Zgodnie z uchwałą Nr XX/112/ 2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rady Gminy Rojewo
, przystępując do opracowania projektu budżetu na przyszły rok, przyjmuje się wskaźniki służące do kalkulacji i wyliczenia kwot dochodów i wydatków własnych na 2020 rok.

 Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu na 2020 rok wynikają również ze wskaźników makroekonomicznych i sytuacji budżetu państwa i gminy. Przy planowaniu budżetu na rok 2020 należy zabezpieczyć środki na spłatę rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na spłatę odsetek. Skalkulowanie wydatków bieżących na poziomie planowanego wykonania roku 2019 z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 2,5% na media wynika z konieczności spełnienia wymogu określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Ponadto planując środki finansowe na wydatki należy mieć na względzie art. 44 w zw. z art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2020 rok.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane