W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego jako ciało konsultacyjne – opiniodawcze Rady ZIT BydOF.

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego jako ciało                                  konsultacyjne – opiniodawcze  Rady ZIT BydOF.

Rada ZIT BydOF

Rada ZIT BydOF (zwana dalej: Radą ) zostanie powołana na postawie Porozumienia z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz powierzenia przez Strony Porozumienia Miastu Bydgoszcz realizacji zadań w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego   w latach 2021-2027.

Rada  jest powoływana przez Zarząd ZIT BydOF (zwanego dalej: Zarządem) jako ciało konsultacyjno-opiniodawcze. Rada  składa się z przedstawicieli władz regionalnych, lokalnych i miejskich oraz innych instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych, właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, takich jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacji pozarządowych, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji w stosownych przypadkach, jednostki badawcze i uczelnie wyższe.                                            Do najważniejszych zadań Rady  należy  wyrażanie opinii, podejmowanie inicjatyw, proponowanie rozwiązań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT/Strategii ponadlokalnej. Wybrani Członkowie Rady będą czynnie współpracowali z Biurem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanego dalej: Biurem). Zasady funkcjonowania Rady będzie określać Regulamin prac Rady ZIT BydOF.

I. Cel przeprowadzenia naboru i zakres wyboru członków Rady

1)     Celem przeprowadzenia naboru jest wyłonienie członków Rady, którzy będą współpracowali   z Biurem i Gminami wchodzących w skład ZIT BydOF przy opiniowaniu projektu Strategii ZIT/Strategii ponadlokalnej, opiniowaniu zmian do Strategii ZIT/Strategii ponadlokalnej oraz braniu udziału w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT/Strategii ponadlokalnej.  

2)     Zasięg geograficzny ZIT BydOF obejmuje obszar następujących jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Bydgoszcz, Gmina Barcin, Gmina Białe Błota, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina Kcynia, Gmina Koronowo, Gmina Łabiszyn, Gmina Mrocza, Gmina Nakło                nad Notecią, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Osielsko, Gmina Pruszcz, Gmina Rojewo, Gmina Sicienko, Gmina Solec Kujawski,  Gmina Szubin, Gmina Żnin oraz Powiat Bydgoski i Powiat Nakielski. 

3)     Zakres Strategii ZIT /Strategii ponadlokalnej.

1.      Projekty ZIT mogą realizować wszystkie cele polityki spójności wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe                   na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. Interwencja wdrażana w ramach Strategii ZIT/Strategii Ponadlokalnej w perspektywie finansowej 2021-2027 powinna mieć charakter zintegrowany, ponadlokalny oraz służyć wzmacnianiu relacji funkcjonalnych.

2.      Działania muszą być zgodne z projektem Funduszy Europejskich dla Kujawsko-Pomorskiego                    na lata 2021-2027. Działania wynikające ze strategii ZIT będą opierały się na Celach Polityki (CP) 1 – 5.

4)     Obszary tematyczne przy realizacji, wdrażaniu, ewaluacji i monitorowaniu Strategii ZIT/Strategii Ponadlokalnej to m.in.:

Ø  przedsiębiorczość, 

Ø  mobilność miejska, 

Ø  efektywność energetyczna, 

Ø  adaptacja do zmian klimatu, 

Ø  gospodarka wodno-kanalizacyjna, 

Ø  drogi, 

Ø  planowanie przestrzenne,

Ø  edukacja przedszkolna,

Ø  kształcenie zawodowe,

Ø  kształcenie ogólne,

Ø  kultura,

Ø  turystyka, rekreacja.

 

 

 

II.          Członkowie Rady.

1)     Zapraszamy osoby, zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej  posiad ające:

Ø  doświadczenie w zakresie środków unijnych,

Ø  doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem partnerów                           i projektów zintegrowanych,

Ø  znajomość obszaru wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT BydOF,

Ø  specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT/Strategii ponadlokalnej.

 

III.          Warunki udziału w naborze na członka Rady.

Warunkiem przystąpienia do naboru na członka Rady jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego               dla partnerów społecznych i gospodarczych,  w terminie do dnia  10.10.2022 r.,  formularz dostępny jest na stronie:  https://www.bydgoszcz.pl/miasto/zit-bydof/aktualnosci/

 

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z wyborem partnera. Niespełnienie wymogów wskazanych                 w punkcie II skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

 

Uczestnictwo w pracach Rady będzie miało charakter społeczny, nie będzie otrzymywane wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

 

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

 

Powiadom znajomego