W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

 

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której znajdziesz informację o tym, jakie dane osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku z nadaniem numeru PESEL oraz zarejestrowaniem w rejestrze obywateli Ukrainy (podstawa prawna: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

 

Czym jest numer PESEL

To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

·        datę urodzenia, 

·        numer porządkowy, 

·        oznaczenie płci 

·        liczbę kontrolną. 

Numer ten identyfikuje osobę fizyczną np. w systemach informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i oświatowych.

 

Czym jest rejestr obywateli Ukrainy

Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani są w nim obywatele Ukrainy: 

·        którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych państw, 

·        którym nadano numer PESEL na ich wniosek.

Kim jest administrator danych

Administratorami są:

1.      Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo) – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL 

2.      Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3: 

·        odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, 

·        prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.

3.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w ramach ewidencji ludności. 

Kontakt z administratorem

Z administratorem – wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta możesz się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować: 

·        mailowo na adres: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,

·        pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,

·        na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować:

·        mailowo na adres: iod@mswia.gov.pl, 

·        przez formularz kontaktowy,

·        pisemnie na adres siedziby administratora: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych

1.      Administrator – wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez …….

2.      Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

·        pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, 

·        mailowo na adres: iod@mc.gov.pl.

3.      Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: 

·        pisemnie na adres: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, 

·        mailowo na adres: iod@mswia.gov.pl.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Cel przetwarzania i podstawa prawna 

Celem przetwarzania danych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest:

·        wprowadzenie twoich danych do rejestru PESEL,

·        udostępnianie ich w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:

·        utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, 

·        prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL, 

·        udostępnianie danych w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest:

·        sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zgromadzonych w rejestrze PESEL są: 

1.      Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;

2.      Podmioty:

·        służby; organy administracji publicznej; sądy i prokuratura; komornicy sądowi; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 

·        osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

·        osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania twojej zgody;

·        jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli dane po wykorzystaniu zostaną przez te jednostki tak zmienione, że nie będzie możliwe ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

·        osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą, że dane posłużą do weryfikacji danych adresowych i/albo zgonu;

·        podmioty odpowiedzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej ‒ w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej (czyli narzędzia, którym możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie);

·        kwalifikowani dostawcy usług zaufania, świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisani do rejestru.

 

Dane powyższym podmiotom udostępniają:

·        wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

·        Minister Cyfryzacji,

·        Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

zgodnie z ich właściwością.

Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateli Ukrainy udostępniane są:

·        Policji, 

·        Straży Granicznej,  

·        Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  

·        Agencji Wywiadu,  

·        Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,  

·        Służbie Wywiadu Wojskowego,  

·        Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

·        Służbie Ochrony Państwa, 

·        Urzędowi do spraw Cudzoziemców,

·        ministrowi właściwemu do spraw pracy, 

·        ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

·        Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 

·        organowi właściwemu w sprawie świadczeń rodzinnych.

 

Jak długo będą przechowywane dane

Dane z rejestru PESEL, jak i z rejestru obywateli Ukrainy, nie będą usuwane. 

Jakie masz prawa

Przysługuje ci prawo do:

·        dostępu do twoich danych oraz danych osób, nad którymi sprawujesz opiekę prawną (np. dzieci),

·        żądania ich sprostowania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane do rejestru PESEL wprowadza organ gminy.

Dane do rejestru obywateli Ukrainy wprowadza organ gminy. 


Obowiązek podania danych 

Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Powiadom znajomego