Urząd Gminy Rojewo


Rojewo 8
88-111 Rojewo


tel.: (+48) 523 511 390
fax: (+48) 523 511 324


email: rojewo@rojewo.pl


NIP: 556-256-28-69

TERYT: 0407082

Referent ds. leśnictwa i zarządzania kryzysowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Justyna Wojtysiak, Ściborze

uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymogi konkursu.

Szczegóły

stanowisko Referent ds. leśnictwa i zarządzania kryzysowego

miejsce pracy Urząd Gminy Rojewo

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Gminy Rojewo

Treść

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE
GMINY W ROJEWIE
 
Wójt Gminy Rojewo
ogłasza nabór  nr  1/2018  na wolne  stanowisko  urzędnicze
referent ds. leśnictwa i zarządzania kryzysowego w referacie rolnictwa i planowania przestrzennego

                                        

1. Wymagania niezbędne:
1) spełnianie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj. między innymi:
- posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
- posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- osoba, która nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie,
2) wykształcenie wyższe, preferowane rolnicze,
3) praktyczna znajomość biurowych programów komputerowych np. office, epuap itp.


2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

2) znajomość ustawy o ochronie przyrody i prawo łowieckie,
3) znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
4) znajomość zasad ochrony danych osobowych,
5) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

3.  Zakres wykonywanych zadań:
1) Prowadzenie spraw leśnictwa i rolnictwa w gminie oraz gospodarki łowieckiej,

2) Prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego,

3) Ochrona przyrody na terenie gminy i wydawanie decyzji w zakresie ochrony przyrody.


                        4. Praca biurowa przy monitorze ekranowym z pracą w terenie.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z adresem do korespondencji i telefonem lub e-mail,

2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

5) oświadczenie  o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

6) oświadczenie o  braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,


6. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


7. Wymagane dokumenty aplikacyjne (co najmniej raz) powinny być opatrzone klauzulą:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2016, poz. 922/oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. 2016 r, poz. 902/."

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko referent ds. leśnictwa i zarządzania kryzysowego” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rojewo, pokój Nr 12 lub przesłać na adres  Urzędu Gminy w Rojewie,  Rojewo 8, 88-111 Rojewo w terminie do dnia 24.04.2018 roku do godz. 1400


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rojewo (www.bip.rojewo.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rojewo  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2016 poz. 902/  


10. Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym ofertę upublicznienia
niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
Urzędzie Gminy Rojewo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.


Inne informacje:


KOMISJA powołana przez Wójta Gminy Rojewo działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,


II etap – merytoryczna ocena kandydatów w formie testu i praktycznej weryfikacji umiejętności, merytoryczna ocena kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Wójt Gminy
 inż. Rafał Sebastian Żurowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij