OGŁOSZENIE

 

            Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014r, poz. 1490 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Rojewo

 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

 

1. Płonkówko - działka nr 62 o pow. 0,0800 ha, księga wieczysta nr BY1I/00080181/0.

Nieruchomość rolna o kształcie pasa o średniej szerokości ok. 6m, Ze względu na wydłużony, nietypowy kształt nie nadaje się do odrębnego użytkowania. Użytkowana łącznie z działką sąsiednią jako grunt orny.

Cena wywoławcza:  4.000,00 zł, Wadium: 400,00 zł, Minimalne postąpienie 40,00 zł.

 

2. Płonkówko - działka nr 76 o pow. 0,0600 ha, księga wieczysta nr BY1I/00080181/0.

Nieruchomość rolna o kształcie zbliżonym do prostokąta, Ze względu na brak dostępu do drogi nie nadaje się do odrębnego użytkowania. Użytkowana łącznie z działką sąsiednią jako grunt orny.

Cena wywoławcza:  3.000,00 zł, Wadium: 300,00 zł, Minimalne postąpienie 30,00 zł.

 

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 6 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Rojewo – sala nr 16 w następujących godzinach: działka nr 62 -  godzinie 11.00. działka nr 78 -  godzinie 11.15.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić do dnia 3 września 2018 r. na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim o/Rojewo nr 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050.

Osobie, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 lub 90 w. 25.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ............................2018 r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia  ...................................... 2018 r.