Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie

Zna: 7331-22/05

O B W I E S Z C Z E N I E
o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.)

zawiadamiam:

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 sierpnia 2005r. Firmy POLKOMTEL S.A.
uL. Al. Jerozolimskie 81 w Warszawie reprezentowaną przez Radcę Prawnego
Zbigniewa Rasiewicza zam. 65-183 Bydgoszcz zostało zakończone postępowa-
nie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GMS Nr „ Nt 43817 Rojewo” na działce Nr 136 w Rojewie.

Związku z powyższym informuję. że, w ciągu 14 dni od momentu ukazania się
na tablicy ogłoszenia obwieszczenia o decyzji kończącej postępowanie strony
mogą zapoznać się treścią decyzji w Urzędzie Gminy Rojewo w godzinach pracy Urzędu tj. od 8 oo do 15 oo.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) zawiadomienie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty obwieszczonego
ogłoszenia.


Wójt Gminy Rojewo

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia……………………
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………………

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 1389
05 marca 2008 00:32 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany