Komunikaty - archiwum

Zawiadomienie


Rojewo, dnia 2005.03.23.
Znak: 7331-13/2005
ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY RÓJEWO
o wszczęciu postępowania
zgodnie z art. 61 § l i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póz.
zm.) oraz stosowanie do art. 31 i32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002r. Prawo och-
rony środowiska (Dz.U. Nr 62, póz. 627 z póz. zm.) i art. 53 ust. l ustawy z dnia
27 marca 2nii3r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717)
zawiadamiam że:
z. dniem 25 marca 2005r. zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie
wniosku Aufind Schmack Nowa Energia Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 14a/2
61-732 Poznań / dnia 25 lutego 2005r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie „ Elektrociepłowni
Biogazowej Liczkowe" w Liszkowie przy gorzelni.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisami w terminie 21 dni licząc od dnia
doręczenie niniejszej informacji można składać uwagi wnioski dotyczące
planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Rojewo pokój Nr 4 w dniach
pracy l rzędu w godz. od 800 do 12oo.
Powyższe zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej
adres rojewo@rojewo. pl. oraz na tablicy u sołtysa i Urzędu Gminy Rojewo.
Wójt Gminy Rojewo
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 2183
05 marca 2008 00:32 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany