Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Rojewo, dnia 2005.12.06.
Zna: 7331-32/05

O B W I E S Z C Z E N I E
o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.)

zawiadamiam:

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2005r. Pana Piotra Stacha zam. w Ściborzu 1 , 88-111Rojewo zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie urządzenia wagowego – 50t i punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych na działkach Nr 11/3 i 11/4 w Ściborzu gm.Rojewo.

Związku z powyższym informuję. że, w ciągu 14 dni od momentu ukazania się
na tablicy ogłoszenia obwieszczenia o decyzji kończącej postępowanie strony
mogą zapoznać się treścią decyzji w Urzędzie Gminy Rojewo w godzinach pracy Urzędu tj. od 8 oo do 15 oo.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) zawiadomienie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty obwieszczonego
ogłoszenia.


Wójt Gminy RojewoWywieszono na tablicy ogłoszeń dnia……………………

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………………

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 1646
05 marca 2008 00:32 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany