Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na  podstawie art. 17 pkt 9  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 z  2008r., poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo zawiadamiam  o   wyłożeniu  do  publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 26.09.2014 do 27.10.2014 w siedzibie Urzędu Gminy w Rojewie,  pok. 9 w godz. od 7.15 do 15.15.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rojewie, w pok. 16 o godz. 11.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko , może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rojewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2014r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2014 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Cybulski
Ilość wyświetleń: 481
18 września 2014 10:38 Michał Cybulski - Opublikowanie dokumentu.
18 września 2014 10:37 Michał Cybulski - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany