Komunikaty - archiwum

Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie „Kultura i sztuka w 2011 r.”

Wójt Gminy Rojewo
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie „Kultura i sztuka w 2011 r.”
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznegona podstawie art. 11 ust.2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Rodzaj zadania
Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania publicznego w zakresie Kultury i sztuki w roku 2011.
Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację przedsięwzięć:
1. prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym, regionalnym i krajowym
2. wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnej postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych
3. działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
4. przedsięwzięcia i inicjatywy służące popularyzacji i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, sztuki ludowej i folkloru
5. wspieranie zadań realizowanych w formie spotkań, festynów, prelekcji, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym,
6. promocja gminy Rojewo
Termin i warunki składania ofert
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
1) wsparcia zadania.
2) powierzenia wykonania zadania.
3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Gminy w 2010  roku.
4. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań Gminy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rojewo — osobiście lub drogą pocztową (decyduje data złożenia oferty ) w terminie do 15 kwietnia 2011 r. z dopiskiem: Konkurs ofert –„ Kultura i sztuka w  2011 r.”.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7) inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
8) Oświadczenie, że oferent nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
9) Oświadczenie, że oferent nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.)
10) Oświadczenie że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu.
11) Oświadczenie oferenta  o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek – w przypadku osoby fizycznej lub prawnej.
6. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z póź. zm.). Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Rojewo pok.12b
7. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane do 15 grudnia 2011 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, z przyjętymi standardami oraz zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – 6.000 zł.
1 .Na realizację zadania w 2011 r. planuje się przeznaczyć kwotę 6.000 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskują akceptacji Wójta Gminy, albo kiedy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
2. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania może wynieść do 100% kosztów poniesionych faktycznie przy realizacji zadania.

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
1) Wójt Gminy Rojewo dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
2) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3) Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w szczególności w oparciu o:
celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Samorządu Gminy w zakresie oraz niniejszy ogłoszeniem;
posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
ocenę realizacji wcześniejszych powierzonych projektów, w tym ich liczbę i zakres,
pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu partnerów publicznych i prywatnych - dotyczy to podmiotów ubiegających się o wsparcie proponowanych zadań,
posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość  i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z ofertami innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowych z budżetu Gminy.
4) Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rojewo, a uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873 z póź. zm.) lub innych właściwych przepisów.
2. Wójt Gminy Rojewo przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Wójt Gminy Rojewo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Postanowienia końcowe
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, niewykorzystane środki wracają do budżetu gminy.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Rojewo. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
4. Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
Dostarczenia na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Rojewo oryginałów dokumentów(faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia
Właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maciej Przeździęk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2011 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 1270
29 marca 2011 14:36 Krzysztof Górny - Zmiana danych dokumentu.
29 marca 2011 14:30 Krzysztof Górny - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany