Zarządzenia - archiwum

Zarzadzenie nr 14-2005 - sprawozdanie roczne z wykonania budzetu gminy za 2004 rok

Zarządzenie Nr 14/2005
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 23.03.2005r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 189 poz. 1851) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 oraz Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568)
Zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2004r. (z późn. zmianami) przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2004 rok przedstawiają się następująco:
1. Dochody ogółem - plan 7.455.592,00 zł, wykonanie - 7.488.814,00 zł
w tym:
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 941.610,00 zł, wykonanie 941.610,00 zł
b) dotacje celowe na zadania własne - plan 239.408,00 zł, wykonanie 239.408,00 zł
c) subwencja ogólna - plan 3.497.573,00 zł, wykonanie 3.497.573,00 zł
d) dochody własne - plan 2.660.674,00 zł, wykonanie 2.803.423,00 zł w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 43.000,00 zł, wykonanie 52.563,00 zł
2. Wydatki ogółem – plan 8.631.616,00 zł, wykonanie 8.230.376,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – plan 6.805.774,00 zł, wykonanie 6.460.884,00 zł z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 941.610,00 zł, wykonanie 941.610,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan 43.000,00 zł, wykonanie 42.263,00 zł
- dotacje podmiotowe i przedmiotowe – plan 20.700,00 zł, wykonanie 20.700,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 3.498.178,00 zł, wykonanie 3.383.157,00 zł
- wydatki związane z obsługą długu publicznego – plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.877,00 zł
b) wydatki majątkowe – plan 1.825.842,00 zł, wykonanie 1.769.492,00 zł
3. Deficyt budżetowy – plan 1.176.024,00 zł, wykonanie 741.562,00 zł
4. Przychody budżetu – plan 1.279.661,00 zł, wykonanie 1.168.771,00 zł
5. Rozchody budżetu – plan 103.637,00 zł, wykonanie 103.637,00 zł
6. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody – plan 38.538,00 zł, wykonanie 56.298,00 zł
- wydatki – plan 38.538,00 zł, wykonanie 33.243,00 zł
§ 3. Informację z wykonania budżetu stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia przedłożyć Radzie Gminy Rojewo i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2006 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 556
01 marca 2006 11:05 Administrator - Dodano załącznik
01 marca 2006 11:03 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
27 lutego 2006 14:36 Administrator - Dodano załącznik
Zatrzymaj banner przewijany