Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie Nr 40/2004

Zarządzenie Nr 40/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 13.12.2004r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo
z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Wójt Gminy
zarządza, co następuje
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004 Rady Gminy z dnia 19.05.2004r., Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy z dnia 31.05.2004r., Zarządzeniem Nr 24/2004 Wójta Gminy z dnia 30.06.2004r., Uchwałą Nr XVI/117/2004 Rady Gminy z dnia 05.07.2004r., Uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 13.09.2004r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2004 z dnia 30.09.2004r., Uchwałą Nr XVIII/133/2004 Rady Gminy z dnia 29.10.2004r., Zarządzeniem Nr 37/2004 z dnia 10.11.2004r. oraz Uchwałą Nr XIX/146/2004 Rady Gminy z dnia 29.11.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.400.976,00 zł – zwiększa się o kwotę - 5.875,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.406.851,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 935.735,00 zł – zwiększa się o kwotę - 5.875,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 941.610,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.495.573,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.647.000,00 zł – zwiększa się o kwotę - 56.666,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 50.791,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.652.875,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym:
a) wydatki majątkowe – bez zmian - 1.849.103,00 zł b) wydatki bieżące wynoszą - 6.803.772,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.497.976,00 zł – obsługa długu publicznego - 35.000,00 zł – dotacje przedmiotowe - 19.700,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 1.246.024,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Na podstawie Zarządzenia Nr 40/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13.12.2004r. dochody i wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 5.875,00 zł. Wyżej wymieniona zmiana została wprowadzona do budżetu na podstawie pisma nr WFB.I.-3016/61/2004 z dnia 07.12.2004r. Zwiększone zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zmiany planu finansowego w dziale 801 rozdział 80101 w paragrafie 4270 na 4210 SP Rojewo, Liszkowo wynikają z konieczności dokonania zakupu materiałów celem dokonywania prac remontowych (we własnym zakresie) z paragrafu 4010 na 4140 jest spowodowane zabezpieczeniem środków na opłaty PFRON, natomiast z paragrafu 4240, 4260, 4430, 4410 spowodowana jest koniecznością adaptacji sali lekcyjnej na szatnię.
Zmiana planu w rozdziale 80110 i 80104 z paragrafu 4010 na 4140 podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty PFRON. W związku z remontem dachu w budynku Gimnazjum Publicznym w Rojewie dokonano przeniesienia środków z rozdziału 80113 paragraf 4300 na 80110 paragraf 4270 oraz zmniejszono paragraf 4040 dokonując zwiększenia środków w paragrafie 4260 i 4300 celem zabezpieczenia środków na wydatki.
Dokonano zmiany planu w rozdziale 80114 w paragrafie 4300 w związku z koniecznością opłat i prowizji, przeniesiono środki z paragrafu 4430 na 4210 celem zakupu materiałów w rozdziale 80114, 80113, 92109, 92116 z paragrafu 4010 przeniesiono środki na 4440 celem przekazania ich na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Dokonano przeniesienia środków w dziale 921 rozdział 92116 z paragrafu 4260 na 4210, 4300 celem zakupu opału oraz opłat za palacza c.o. Zmniejszono wydatki w rozdziale 92605 z paragrafu 4300 na 4210 celem zakupu materiałów.
W rozdziale 80114, 80113, 92109, 92116 z paragrafu 4010 przeniesiono środki na paragraf 4440 celem przekazania ich na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Dokonano przeniesienia środków z działu 921 rozdział 92116 z paragrafu 4260 na paragraf 4210, 4300 celem zakupu opału oraz opłat za palacza c.o. Zmniejszono wydatki w rozdziale 92605 z paragrafu 4300 na 4210 celem dokonania zakupu sprzętu sportowego. Zwiększono wydatki w dziale 80110 w paragrafie 4243 i 4244 w związku z dokonaniem zakupu pomocy z PAOW (rezerwa budżetowa).
Pozostałe zmiany w ramach rozdziałów wynikają z prawidłowej realizacji budżetu.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 40/2004 z dnia 13.12.2004r.

Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 5.875,00 961.971,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.875,00 620.914,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie ustawami 5.875,00 613.379,00
RAZEM: 5.875,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: 5.875,00 7.406.851,00Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 40/2004 z dnia 13.12.2004r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody
Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 5.875,00 808.118,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.875,00 620.914,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zadań zleconych gminie ustawami 5.875,00 613.379,00
RAZEM: 5.875,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: 5.875,00 941.610,00

Wydatki

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 7.299,00 1.424,00 808.118,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.299,00 1.424,00 620.914,00
3110 Świadczenia społeczne 7.157,00 588.515,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.349,00 7.443,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142,00 13.177,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 139,00
RAZEM: 7.299,00 1.424,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: 5.875,00 941.610,00


Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 40/2004 z dnia 13.12.2004r.

Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 700,00 700,00 130.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 700,00 700,00 130.169,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 6.480,00
4260 Zakup energii 700,00 3.409,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 48.500,00
750 Administracja publiczna 3.470,00 3.470,00 1.310.478,00
75022 Rady gmin 2.000,00 576,00 50.974,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 2.000,00 47.800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 576,00 174,00
75023 Urzędy gmin 1.270,00 470,00 1.021.318,00
4120 Zakup materiałów i wyposażenia 470,00 13.732,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 470,00 530,00
4260 Zakup energii 800,00 4.800,00
75095 Pozostała działalność 200,00 2.424,00 189.386,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 670,00 19.135,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 3.413,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 21.042,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.424,00 28.533,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.156,00 3.156,00 36.336,00
75403 Jednostki terenowe Policji 17,00 1.317,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,00 1.317,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4.139,00 3.156,00 35.019,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 1.180,00 2.320,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 14.936,00
4260 Zakup energii 600,00 400,00
4270 Zakup usług remontowych 1.625,00 5.325,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.514,00 8.014,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 -
4430 Różne opłaty i składki 476,00 4.024,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie-posiadających osobowości pr. oraz wydatki związane z ich poborem 150,00 150,00 50.950,00
75647 Pobór podatków, opłat i nie-opodatkowanych należności budżet. 150,00 150,00 50.950,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 6.850,00
4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00
758 Różne rozliczenia 4.462,00 598,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 4.462,00 598,00
4810 Rezerwy 4.462,00 598,00
801 Oświata i wychowanie 28.166,00 26.254,00 3.427.807,00
80101 Szkoły podstawowe 11.680,00 11.680,00 1.840.813,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 1.080,00 987.228,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 199.860,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 28.074,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn. 1.080,00 1.080,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.100,00 500,00 123.553,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500,00 13.500,00
4260 Zakup energii 950,00 26.950,00
4270 Zakup usług remontowych 1.400,00 6.100,00 17.722,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 38.890,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 200,00 3.850,00
4430 Różne opłaty i składki 250,00 5.950,00
80104 Przedszkola 200,00 200,00 205.505,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 200,00 136.047,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn. 200,00 200,00
80110 Gimnazja 14.462,00 3.150,00 914.935,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 850,00 556.255,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00 42.268,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn. 850,00 850,00
4243 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - PAOW 1.127,00 24.419,00
4244 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek – środki własne gminy 785,00 16.921,00
4260 Zakup energii 1.200,00 9.200,00
4270 Zakup usług remontowych 9.400,00 9.400,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.100,00 13.460,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 10.900,00 246.305,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.900,00 204.769,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administacyjnej szkół 1.824,00 324,00 164.410,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 24,00 103.791,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4.800,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 21.500,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 1.200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24,00 3.014,00
803 Szkolnictwo wyższe 450,00 3.600,00
80309 Pomoc materialna dla studentów 450,00 3.600,00
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 450,00 3.600,00
852 Pomoc społeczna 8.847,00 1.872,00 1.285.798,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.299,00 1.424,00 622.064,00
3110 Świadczenia społeczne 6.937,00 588.295,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 1.349,00 7.443,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142,00 13.177,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 139,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00 3.761,00
85213 Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 103,00 9.023,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 103,00 9.023,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.100,00 297.644,00
3110 Świadczenia społeczne 1.100,00 290.304,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 103,00 135.621,00
3110 Świadczenia społeczne 103,00 135.621,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 345,00 345,00 132.850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,00 16.120,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 2.237,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320,00 8.296,00
4300 Zakup usług pozostałych 120,00 8.629,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 1.600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 10.000,00 737.316,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 10.000,00 244.875,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 28.535,00
4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 60.713,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.127,00 1.127,00 200.528,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15,00 15,00 122.225,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 15,00 50.945,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15,00 2.085,00
92116 Biblioteki 1.112,00 1.112,00 78.303,00
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników 12,00 43.489,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 7.100,00
4260 Zakup energii 1.100,00 860,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 6.200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12,00 1.392,00
926 Kultura fizyczna i sport 700,00 700,00 262.028,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 700,00 700,00 36.660,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 14.524,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00 8.670,00
RAZEM: 57.766,00 51.891,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: 5.875,00 8.652.875,00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 478
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany