Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 37/2004

Zarządzenie Nr 37/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 10.11.2004r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo
z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004r.

Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
Wójt Gminy
zarządza, co następuje
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004 zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r., Uchwałą Nr IV/113/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 19.05.2004r., Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.05.2004r., Zarządzeniem Nr 24/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05.07.2004r., Uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 13.09.2004r., Zarządzeniem Nr 32/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.09.2004r. oraz Uchwałą Nr XVIII/133/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29.10.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.252.979,00 zł – zwiększa się o kwotę - 149.042,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 11.144,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.390.877,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 804.996,00 zł – zwiększa się o kwotę - 148.043,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 11.144,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 941.895,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.479.314,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.499.003,00 zł – zwiększa się o kwotę - 188.542,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 50.644,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.636.901,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym:
a) wydatki majątkowe – bez zmian - 1.849.103,00 zł b) wydatki bieżące - 6.787.798,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.501.534,00 zł – obsługa długu publicznego - 35.000,00 zł – dotacje przedmiotowe - 19.700,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 1.246.024,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy na podstawie Zarządzenia Nr 37/2004 powodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 137.898,00 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I-3011/51/2004 zwiększona została dotacja na zadania własne w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 999,00 zł z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększona dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85212 – o kwotę 4.000,00 zł z poznaczeniem na wypłaty matce lub ojcu dziecka dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I-3011/55/2004 zmniejszona została dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze o 11.144,00 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększona została dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85212 o kwotę 144.043,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.
5. Przeznacza się dodatkowe środki dla Szkoły Podstawowej w Rojewicach na zakup 7 termosów z kranikiem, 3 elektrycznych podgrzewaczy wody oraz 3 podwójnych baterii do umywalek – 7.000,00 zł. Środki te pochodzą z rezerwy budżetowej.
6. Zmiany planów w dziale 750 – Administracja publiczna, między rozdziałem 75023 a 75095 w § 4010 zostały spowodowane nieuwzględnieniem w budżecie podwyżki dla Wójta.
7. Zmiany planu finansowego w dziale 801 rozdział 80101 z § 4270 na § 4210 i na § 4300 wynikają z konieczności zakupu farb, kleju, wykładziny, płytek celem wykonania remontów w szkołach (prace we własnym zakresie) oraz montażu alarmu w sali komputerowej, zwiększenie planów wydatków w § 4410 spowodowane jest wypłata delegacji pracowników. Zmiana planów w rozdziale 80110 z § 4210 na § 4430 i § 4410 wynika z konieczności opłaty za ubezpieczenie sprzętu oraz wypłaty kosztów podróży służbowych. Zwiększenie wysokości planu w dziale 921 rozdział 92116 w § 4210 spowodowane jest potrzebą zakupu wykładziny do biblioteki w Rojewicach. Zmiany planów w rozdziale 80114 zostało spowodowane wysokimi opłatami, prowizja i usługami. W rozdziale 92605 dokonano przeniesienia środków z § 4430 do § 4210 celem dokonania zakupu sprzętu sportowego. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80146 w § 4300 spowodowane jest dodatkowymi szkoleniami nauczycieli w związku z nową pracownią komputerową w Szkole Podstawowej w Rojewie filia w Liszkowie.
8. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – zmniejsza się środki o kwotę 10.000,00 zł. Środki te pochodziły z rezerwy budżetowej (Zarządzenie Wójta Gminy Rojewo Nr 35/2004 z dnia 14.10.2004r.) i były przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, jako środki własne. W związku z tym, że otrzymaliśmy zwiększenie dotacji od Wojewody, środki własne zostają zwrócone do rezerwy budżetowej.
9. W dziale 852, rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
10. Pozostałe zmiany w ramach działów, miedzy rozdziałami i paragrafami zostały wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 37/2004 z dnia 10.11.2004r.


Dochody budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 999,00 38.814,00
80101 Szkoły podstawowe 999,00 3.066,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 999,00 2.849,00
852 Pomoc społeczna 148.043,00 11.144,00 962.256,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 148.043,00 615.039,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 148.043,00 607.504,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 11.144,00 201.544,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.144,00 117.991,00
RAZEM: 149.042,00 11.144,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 137.898,00 7.390.877,00
Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 37/2004 z dnia 10.11.2004r.


Wydatki budżetowe na 2004 rok

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
750 Administracja publiczna 5.000,00 5.000,00 1.310.478,00
75023 Urzędy gmin 5.000,00 1.020.518,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000,00 510.304,00
75095 Pozostała działalność 5.000,00 191.610,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000,00 99.835,00
758 Różne rozliczenia 7.000,00 6.060,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 7.000,00 6.060,00
4810 Rezerwy 7.000,00 6.060,00
801 Oświata i wychowanie 22.699,00 3.425.895,00
80101 Szkoły podstawowe 18.499,00 10.500,00 1.844.813,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.499,00 1.100,00 117.775,00
4270 Zakup usług remontowych 9.400,00 23.600,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.400,00 39.990,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 3.550,00
80110 Gimnazja 700,00 700,00 899.623,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 26.932,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 2.000,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 2.200,00
80114 Zespoły obsługi ekonom-administac szkół 3.000,00 3.000,00 162.910,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 4.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 20.000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 500,00 500,00 29.271,00
3020 Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. 500,00 9.171,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4.500,00
852 Pomoc społeczna 158.043,00 21.144,00 1.279.259,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 148.043,00 10.000,00 616.189,00
3110 Świadczenia społeczne 145.082,00 10.000,00 579.806,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.723,00 8.792,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 308,00 14.587,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 214,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 888,00 3.241,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 11.144,00 296.544,00
3110 Świadczenia społeczne 11.144,00 289.204,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 10.000,00 130.000,00
3110 Świadczenia społeczne 10.000,00 130.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 1.800,00 1.800,00 200.528,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.800,00 122.225,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.800,00 2.710,00
92116 Biblioteki 1.800,00 78.303,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.800,00 6.400,00
926 Kultura fizyczna i sport 1.000,00 1.000,00 261.028,00
92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu 1.000,00 1.000,00 35.660,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 13.824,00
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 2.445,00
RAZEM: 188.542,00 50.644,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 137.898,00 8.636.901,00
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 37/2004 z dnia 10.11.2004r.


Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 148.043,00 11.144,00 808.403,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 148.043,00 615.039,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 148.043,00 607.504,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 11.144,00 117.991,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.144,00 117.991,00
RAZEM: 148.043,00 11.144,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 136.899,00 941.895,00
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rojewo
Nr 37/2004 z dnia 10.11.2004r.


Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki

Dział Rozdz § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
852 Pomoc społeczna 148.043,00 11.144,00 808.403,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 148.043,00 615.039,00
3110 Świadczenia społeczne 145.082,00 579.806,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.723,00 8.792,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 308,00 14.587,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 214,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 888,00 3.241,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 11.144,00 117.991,00
3110 Świadczenia społeczne 11.144,00 110.651,00
RAZEM: 148.043,00 11.144,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 136.899,00 941.895,00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 520
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany