Zarządzenia - archiwum

Zarządrzenie Nr 24/2004

Zarządzenie Nr 24 /2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 30.06.2004r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo
z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Na podstawie art.. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148)
Wójt Gminy
zarządza, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XIII/105/2004r. Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2004r. Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.03.2004r., Uchwałą Nr XIV/113/2004r. Rady Gminy z dnia 26.04.2004r., Uchwałą Nr XV/115/2004r. Rady Gminy z dnia 19.05.2004r. oraz Zarządzeniem Nr 19/2004 Wójta Gminy wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetowe w kwocie - 7.918.170,00 zł – zwiększa się o kwotę - 12.099,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 140,00 zł – dochody po zmianie wynoszą - 7.930.129,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone w kwocie - 736.363,00 zł – zwiększa się o kwotę - 12.000,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 140,00 zł – dotacje po zmianie wynoszą - 748.223,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) subwencja ogólna – bez zmian - 3.428.549,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie - 8.691.520,00 zł – zwiększa się o kwotę - 12.099,00 zł – zmniejsza się o kwotę - 140,00 zł – wydatki po zmianie wynoszą - 8.703.479,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
a) wydatki majątkowe – bez zmian - 2.198.776,00 zł b) wydatki bieżące - 6.504.703,00 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.535.803,00 zł – obsługa długu publicznego - 35.000,00 zł – dotacje przedmiotowe - 10.000,00 zł
§ 2
Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 773.350,00 zł pozostaje bez zmian.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 24/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r. spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.959,00 zł. Na wyżej wymienione zwiększenie składają się następujące zmiany:
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększeniu uległ budżet z dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne – o kwotę 12.000,00 zł. Jest to dotacja celowa na wypłaty matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe – środki finansowe zostały zwiększone o 99,00 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.
3. Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zmniejszona została dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zmniejszenie to nastąpiło w związku z nieuczestniczeniem w czynnościach obwodowych komisji wyborczych jednego członka, co wiązało się z niewypłaceniem diety w kwocie 140,00 zł.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się środki własne o kwotę 29.921,00 zł a jednocześnie zwiększa się o kwotę 29.921,00 zł. Są to środki, które pochodzą z dotacji celowej. Dotacja ta przeznaczona jest na spłatę zobowiązań dotyczących zwrotu za oświetlenie ulic i dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Zmiana ta zostaje wprowadzona po stronie wydatków. Kwota ta po stronie dochodów została wprowadzona w uchwale budżetowej Nr XIII/105/2004 z dnia 26.03.2004r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2004
Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r.
Dochody budżetowe 2004 rok
Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 140,00 11.129,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 140,00 9.829,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 140,00 9.829,00
801 Oświata i wychowanie 99,00 35.031,00
80101 Szkoły podstawowe 99,00 2.067,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 99,00 1.850,00
852 Pomoc społeczna 12.000,00 658.373,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000,00 348.135,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.000,00 348.135,00
RAZEM: 12.099,00 140,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 11.959,00 7.930.129,00
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2004
Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r.
Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Dochody
Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 140,00 11.129,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 140,00 9.829,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 140,00 9.829,00
852 Pomoc społeczna 12.000,00 658.373,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000,00 348.135,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.000,00 348.135,00
RAZEM: 12.000,00 140,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 11.860,00 748.223,00
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2004
Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r.
Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
Wydatki
Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.280,00 1.420,00 11.129,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 1.280,00 1.140,00 9.829,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140,00 6.160,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,00 95,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 938,00 2.262,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.280,00 380,00
4410 Podróże służbowe krajowe 233,00 918,00
852 Pomoc społeczna 15.900,00 3.900,00 658.373,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000,00 348.135,00
3110 Świadczenia społeczne 11.760,00 318.240,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120,00 5.595,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55,00 14.016,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 2.148,00
4300 Zakup usług pozostałych 465,00 465,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 -
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 7.535,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.921,00 29.921,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29.921,00 29.921,00
4260 Zakup energii 20.193,00 20.193,00
4270 Zakup usług remontowych 9.728,00 9.728,00
RAZEM: 47.101,00 5.320,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 41.781,00 748.223,00
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2004
Wójta Gminy Rojewo z dnia 30.06.2004r.
Wydatki budżetowe 2004 rok
Dział Rozdział § Treść Zwiększ. Zmniejsz. Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 10.000,00 100.169,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 10.000,00 10.000,00 100.169,00
4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 57.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 22.360,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.280,00 1.420,00 11.129,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 1.280,00 1.140,00 9.829,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 140,00 6.160,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,00 95,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 938,00 2.262,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.280,00 380,00
4410 Podróże służbowe krajowe 233,00 918,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 1.000,00 34.036,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000,00 1.000,00 34.036,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 1.000,00 2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 7.000,00
801 Oświata i wychowanie 99,00 3.404.540,00
80101 Szkoły podstawowe 99,00 1.826.242,00
3110 Świadczenia społeczne 99,00 1.850,00
852 Pomoc społeczna 15.900,00 3.900,00 965.376,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.900,00 3.900,00 348.135,00
3110 Świadczenia społeczne 11.760,00 318.240,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120,00 5.595,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55,00 14.016,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 2.148,00
4300 Zakup usług pozostałych 465,00 465,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 -
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,00 7.535,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.921,00 29.921,00 872.153,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 29.921,00 29.921,00 193.000,00
4260 Zakup energii 20.193,00 20.193,00 120.000,00
4270 Zakup usług remontowych 9.728,00 9.728,00 61.000,00
RAZEM: 58.200,00 46.241,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA: 11.959,00 8.703.479,00Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 425
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany