Zarządzenia - archiwum

Zarządrzenie nr 22/2004

Zarządzenie Nr 22/2004
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 03.06.2004

w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Rojewie stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Na podstawie:
- art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 13 z 1996r poz. 74 z późn. zm.)
- art. 19 ust. 3, oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy w Rojewie, zwanym dalej „Urzędem”, powołuje się stałą komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zwaną dalej „komisją”.

§ 2. 1. W skład komisji wchodzą:
1) Przewodniczący – Leszek Wołąkiewicz
2) członkowie:
a) Aleksandra Szczesiak – pełniący funkcję Sekretarza
b) Maciej Przeździęk

§ 3. 1. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez wykonawców członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej "ustawą".
2. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji przekazuje Wójtowi Gminy, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka komisji.
3. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Wójt Gminy. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Członek komisji, z zastrzeżeniem ust. 1, jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje Przewodniczącego komisji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Członkowie komisji przetargowej mają obowiązek rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych im czynności. W realizacji powierzonych czynności członkowie komisji kierują się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 5. Tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 6. Obsługę pracy komisji zapewni przewodniczący komisji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(zarządzający)


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 444
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany